3 Zeegebieden krijgen beschermde status

Staatssecretaris Dijksma heeft de Doggersbank, de Klaverbank en het Friese Font aangewezen als zeereservaten. Dankzij deze beschermde status worden de onderwaternatuur en de vogels beschermd en mag er in delen niet meer gevist worden met sleepnetten. Dit zijn unieke plekken die tussen de 80 en de 270 kilometer vanaf Den Helder.

Natuurnetwerk Nederland
Nederland heeft 160 beschermde natuurgebieden. Al deze gebieden liggen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dit is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden om de biodiversiteit op land en in de zee te behouden.

Natura 2000
Sinds het aantreden van dit kabinet heeft de staatssecretaris 93 natuurgebieden formeel aangewezen als beschermd gebied. Dijksma:’ Deze unieke zeereservaten zijn belangrijk voor de biodiversiteit in ons land. Kwetsbare vissen, vogels en het bodemleven in de zee kunnen nu beter beschermd worden.”

Doggersbank
Doggersbank is een zandbank die zich uitstrekt over de Britse, Nederlandse, Duitse continentaal plat. De bank wordt gekenmerkt door overstroomde zandbanken die tussen de 20 en 100 meter diep liggen. De waterdiepte boven het Nederlandse deel varieert van ongeveer 20 tot 40 meter. Bij de bescherming van de Doggersbank werkt Nederland nauw samen met Groot-Brittannië en Duitsland.

Klaverbank
Klaverbank heeft een bodem van (grof) grind en grotere stenen afgewisseld met grof zand en schelpen. Dit zorgt voor een specifieke leefomgeving voor onder andere aan dit harde substraat gebonden organismen. Het water is zo helder, dat het licht kan doordringen tot een diepte van wel 40 meter. Bepaalde soorten vissen zetten op deze bodem hun eieren af.

Friese Front
Het Friese Front is een zeegebied ten noorden van de Waddeneilanden op een afstand van ongeveer 80 km uit de kust. Het gebied vormt een overgangszone tussen de ondiepe zuidelijke en de diepe centrale Noordzee. Door dit gegeven is het een voedselrijk gebied en daardoor belangrijk foerageergebied voor vogels, met name de zeekoet.

Meer… Rijksoverheid