Aftrap Nationaal Kenniscentrum Offshore Windenergie gegeven in Den Helder

Op 22 september hebben de Maritime Campus Netherlands, de gemeente Den Helder en de stichting Energy Valley door het tekenen van een convenant de aftrap gegeven voor de realisatie van het Nationaal Kenniscentrum Offshore Windenergie. Het centrum gaat kennis over offshore wind die is opgedaan in instituten en bedrijven, beschikbaar maken voor studenten en professionals en het onderwijs beter laten aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven.

Offshore windenergie
De offshore windenergiesector is een snelgroeiende bedrijfstak waarvoor zowel kennis als goedgeschoold personeel van groot belang zijn. In het convenant komen de drie partijen overeen dat zij samen toe zullen werken naar de financiering van het kenniscentrum op de locatie van de gerenoveerde Zeevaartschool aan het Ankerpark in Den Helder.

• De stichting Energy Valley zorgt ervoor dat het kenniscentrum onderdeel wordt van de Energy Academy van de Universiteit Groningen, een onderzoeks- en opleidingsinstituut op mbo-, hbo- en wo-niveau.

• De MCN gaat het onderwijs organiseren in samenwerking met NHL Hogeschool Leeuwarden, STC Groep Rotterdam, Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC Kop van Noord Holland en TU Delft.

• De Gemeente Den Helder zorgt voor inbedding van offshorewind in de gebiedsontwikkeling van de haven, het regionaal havengebonden bedrijventerrein, Willemsoord, Specialisatie Waddenzeehavens en de Regionaal College Noordelijke Zeehavens (RCNZ).

Gerrit van Werven, directeur van de stichting Energy Valley, vindt het Nationaal Kenniscentrum Offshore Windenergie van groot belang voor de offshoresector. ‘Noord-Nederland, Den Helder en de Eemshaven hebben grote potentie op het gebied van offshore wind, terwijl ook elders in de Energy Valley regio kennisopbouw en bouw- en ontwikkelactiviteiten plaatsvinden. Al deze activiteiten bieden Noord-Nederland de kans om op windgebied een belangrijke positie in te nemen. Het is belangrijk om samen te werken en gezamenlijk ons gewicht in de schaal te leggen. Ik ben ervan overtuigd dat het Nationaal Kenniscentrum Offshore Windenergie in Den Helder daar een belangrijke rol in kan spelen’, aldus Van Werven.

Havenwethouder Kees Visser: “Kennis en innovatie ligt aan de basis van onze inspanningen om Den Helder te ontwikkelen als een duurzame haven voor de offshorewind sector. Belangrijke partijen als MCN, Energy Vally, de provincie en het Rijk laten keer op keer zien vertrouwen te hebben in wat we in Den Helder doen en investeren mee in onze ambities. Dat is een belangrijk signaal naar ondernemers die staan te trappelen om zich hier te vestigen. Met dit centrum komen zij fysiek en logistiek in het hart van de offshorewereld te zitten. Door de samenwerking van MCN en Energy Valley met de Energy Academy in Groningen en hun toekomstige samenwerking met Noord-Duitsland, gaan we deel uit maken van een excellente Europese duurzame energieregio. Ik vind het fantastisch dat er zoveel vertrouwen is in de Helderse ambities.”

Cees van Duyvendijk, voorzitter van het bestuur van de Maritime Campus Netherlands, vindt dit initiatief een prachtig voorbeeld van hoe partijen in samenhang een veelbelovende ontwikkeling doeltreffend en doelmatig kunnen realiseren. Een niet te missen kans voor Den Helder en de regio Kop van Noord Holland. De Kop van Noord Holland is ideaal gepositioneerd, zowel qua specifieke bedrijvigheid, kennis, onderzoek, opleidingen als geografische ligging, om richting te geven aan deze belangwekkende economische en innovatieve ontwikkeling. Binnen de kracht van de Noordelijke Provincies (inclusief de Provincie Noord Holland!) op het gebied van duurzame energie, kan de Noordkop zich, met inspanning van alle partijen, ontwikkelen tot het Centrum voor Offshore Wind Energy in Nederland.

Over stichting Energy Valley
De stichting Energy Valley heeft tot doel om bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties te stimuleren, te activeren, te faciliteren en te verbinden om samen projecten in Noord-Nederland en de kop van Noord-Holland te ontwikkelen rondom schone, betrouwbare en innovatieve energie.

Over Maritime Campus Netherlands
De Maritime Campus Netherlands zet zich in voor een sterke en duurzame economische infrastructuur door het bundelen van de krachten vanuit bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen en overheid met focus op de integratie van technologie & ecologie, duurzame offshore energie, duurzame havens, schone scheepvaart en offshore aquafarming. Specifiek wordt onder andere gewerkt aan technisch- en maritiem (inclusief offshore) vraaggestuurd – en verticaal doorlopend onderwijs, van VMBO via MBO en HBO tot en met WO.

Meer… Maritime Campus