Bekendmaking “Beheersverordening Waddenzee en Noordzee”

De beheersverordening Waddenzee en Noordzee vervangt de huidige geldende gemeentelijke ruimtelijke plannen. Van de 17 Eiland- en kustgemeenten hebben 13 gemeenten er voor gekozen om gezamenlijk een beheersverordening te ontwikkelen. De gemeentebestuurders hebben benadrukt dat een gezamenlijk optreden als regio belangrijk is in het waddengebied om de invloed, die de gemeenten hebben, voor haar inwoners te benutten.

De betreffende gemeenten zijn:  Eemsmond, Delfzijl, Oldambt, Harlingen, It Bildt, Ferwerderadiel, Dongeradeel, Hollands Kroon, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Een samenwer-king tussen de Vereniging Waddenzeegemeenten en het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden.

Volgens de Wet Ruimtelijke ordening (Wro) kan de gemeente een beheersverordening vaststellen. Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan en is bedoeld voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien. Een beheersverordening legt de bestaande situatie vast. Voor nieuwe ontwikkelingen wordt een afzonderlijk ruimtelijk plan gemaakt met een eigen inspraak procedure. De Wro bevat geen procedurevoorschriften voor het vaststellen van een beheersverordening. Gezien de vele partijen die actief zijn in de Waddenzee kiezen de gemeenten toch voor een inspraakproces. Na vaststelling van de beheersverordening door de 13 gemeenteraden is er geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen.

De grens van de beheersverordening ‘Waddenzee en Noordzee’ loopt vanaf de voet van de zeezijde van de dijk langs de randen van de Waddenzee en langs delen van de Noordzee boven de Waddeneilanden van de 13 gemeenten. De verordening geldt dus voor het water, geulen en de kwelders en schorren.

De verordening regelt onder andere: lokale gebruiken en het kleinschalig historisch medegebruik van gron-den, herstel van kwelders en het onderhouden van bestaande kwelders en het aanbieden van ankerplaat-sen. Archeologie is een van de hoofdonderdelen van de beheerverordening. Locaties (o.a. havens) die om maatwerk vragen vallen buiten de plangrens ten behoeve van een efficiëntere besluitvorming binnen de
individuele gemeenten. In de Waddenzee vinden meer activiteiten plaats die door andere overheden worden beoordeeld en vergund. Alleen activiteiten die onder de Wro vallen kunnen met dit ruimtelijkplan worden geregeld, vaste vistuigen en mijnbouwactiviteiten vallen daar niet onder.

Ter inzage
De ontwerpbeheersverordening Waddenzee en Noordzee ligt vanaf 4 december 2014 tot en met 14 januari 2015 ter inzage in het gemeentehuis (balie bouwzaken) aan de Koningstraat 13 te Dokkum. De balie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. U kunt de “Beheersverordening
Waddenzee en Noordzee” en bijhorende stukken hier als pdf in zien.

De verordening is ook onderaan deze pagina te downloaden of via www.dewaddeneilanden.nl. De digitale versie van een beheersverordening is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt de digitale beheersverordening. Voor de procedure wordt afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Meer… Gemeente Dongeradeel