Belangrijk Milieucontract ‘AMORAS’ voor de Antwerpse Haven gegund aan tijdelijke handelsvereniging SeReAnt

Gisteren werd aan de combinatie Jan De Nul – Dredging International (DEME), ondersteund door hun respectievelijke milieudochters Envisan en DEC, een belangrijke opdracht gegund voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van een slibverwerkings- en bergingssysteem in de Antwerpse haven, het zogenaamde AMORAS project. Deze aannemerscombinatie heeft zijn krachten gebundeld in de Tijdelijke Handelsvereniging SeReAnt. Het contract houdt een termijn van 30 maanden voor ontwerp en bouw in, evenals de exploitatie van deze installaties gedurende een periode van 15 jaar. De totale omzet voor bouw en exploitatie bedraagt ongeveer 400 miljoen Euro excl. BTW.
Om de toekomst van de Haven van Antwerpen veilig te stellen is voldoende diepgang voor de scheepvaart essentieel. Om die diepgang te garanderen moet het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen jaarlijks grote hoeveelheden aanslibbing baggeren en bergen. De huidige berging van de baggerspecie in loswallen en onderwatercellen heeft haar verzadigingspunt bereikt. Daarom besliste het Vlaamse Gewest om de verwerking en berging van deze specie op een nieuwe en duurzame manier aan te pakken met de bouw van een mechanische slibontwateringsinstallatie in het havengebied. Dit project kreeg de naam AMORAS mee. Het letterwoord A.M.O.R.A.S. staat voor Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib. Het project moet dus een permanente oplossing bieden voor het verwerken en bergen van baggerspecie in de Antwerpse haven.
Het project bestaat uit twee fasen. De eerste fase omvat de detailengineering en de bouw van de
ontwateringsinstallatie. De tweede fase betreft de exploitatie van de installatie gedurende een periode van 15 jaar. De verwerking en berging van de onderhoudsbaggerspecie wordt geraamd op 500.000 ton droge stof per jaar.
De bedrijven die deel uitmaken van de THV SeReAnt hebben een ruime en gespecialiseerde ervaring met alle belangrijke aspecten die deel uitmaken van het AMORAS-project, met name de exploitatie van diverse slibverwerkingscentra, het baggeren en transport van baggerspecie, de ontzanding en mechanische ontwatering alsook de berging van baggerspecie. Deze bedrijven beschikken ook over een gediversifieerde milieuexpertise.
Wat de duurzaamheid betreft komt de voorgestelde slibontwateringsinstallatie tegemoet aan de
hedendaagse ecologische eisen, waarbij in elke fase van het procédé gestreefd wordt naar een maximaal rendement van de aangewende energie. De installatie is bovendien bedrijfszeker en gebruiksvriendelijk opgevat door ondermeer een verregaande automatisatie, gedegen ingebouwde
controle en door een optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit. Op die manier wordt door
SeReAnt een maximale exploitatieperiode beoogd voor AMORAS.

Bron: Jan de Nul, 03-09-2008;