Beslissingen van de Vlaamse Regering

Op voorstel van minister Joke Schauvliege en minister Philippe Muyters Voor de realisatie van een aantal projecten in het kader van de verdere uitbouw van het elektriciteitsnet in West- en Oost-Vlaanderen is de opmaak van een gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan noodzakelijk.

Het gaat om het Stevin-project van Elia, de bouw van een nieuw hoogspanningsstation in Zeebrugge, de aanlanding van de verbindingskabels van toekomstige offshore windmolenparken op zee en de aanlanding van een verbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en België via een onderzeese hoogspanningskabel. De Vlaamse Regering neemt daarom een aantal beslissingen rond het tracé, de inplanting van hoogspanningsstations en de zone van aanlanding ter hoogte van de kust. De bevoegde minister voor Ruimtelijke Ordening zal hierover een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan opmaken.