Bewoners en partijen gaan meedenken over netaansluiting van windpark op zee

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT nodigen bewoners en partijen uit mee te denken over de plannen voor de ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen het platform op zee en de aansluiting op een bestaand hoogspanningsstation op land. Op deze manier wordt er in de geest van de toekomstige Omgevingswet gewerkt.

TenneT doorsnede offshore wind verbinding Ten Noorden van de Wadden.
TenneT doorsnede offshore wind verbinding Ten Noorden van de Wadden.

Het ministerie van EZK start samen met TenneT de procedure voor het aansluiten van het windpark ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’ (TNW) op het hoogspanningsnet. Op 7 maart 2019 is de kennisgeving gepubliceerd waarin bewoners en partijen worden uitgenodigd te participeren in de verdere uitwerking.

Kans om invloed te hebben op de keuzes

Het ministerie en TenneT vinden het belangrijk dat iedereen kan bijdragen aan de uitwerking van de plannen voor dit project. In deze vroege fase van het project hebben bewoners en partijen de kans om invloed te hebben op de keuzes die gemaakt worden. Door nu mee te praten en kennis te delen worden na de zomer de meest kansrijke tracés meegenomen in de onderzoeksfase en zijn mogelijke dilemma’s op voorhand bekend.

Reageren kan tot 18 april 2019

Tot en met 18 april 2019 kan worden gereageerd op het voornemen ‘Net op zee Ten Noorden van de Waddeneilanden’ en het participatievoorstel. Zie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/noz-ten-noorden-van-de-waddeneilanden. Gedurende het gehele project kunnen geïnteresseerden via de website www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden in contact komen met het projectteam en zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Meer windenergie

In maart 2018 heeft het Kabinet de routekaart windenergie op zee 2030 vastgesteld. Hierin staat dat tussen 2024 en 2030 voor 7 gigawatt (GW) aan windparken op zee wordt gebouwd. De gezamenlijke capaciteit van deze windparken komt overeen met ruim anderhalf keer het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van alle Nederlandse huishoudens. De elektriciteit die de windparken produceren, moet aan land worden gebracht.

Ook ten noorden van de Waddeneilanden is een windpark voorzien, dichtbij van het Gemini-windmolenpark welke al in bedrijf is. Het windpark TNW (totaal 70 tot 100 windmolens) krijgt een vermogen van circa 700 megawatt. De aansluiting bestaat uit: een transformatorplatform op zee en een transformatorstation op land, met elkaar verbonden door een 220 kV-kabel. Omdat het gaat om een 220 kilovolt aansluiting, die geen direct onderdeel uitmaakt van het landelijk hoogspanningsnet, is gekozen voor een ondergrondse kabelverbinding. Vanwege de afstand tot de kust zijn er wellicht technische maatregelen op het kabeltracé nodig om de transportcapaciteit van de kabelverbinding ten volle te kunnen benutten.

Vervolg

Vorig jaar is al een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd samen met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hieruit zijn drie mogelijke aansluitingen in Eemshaven, Vierverlaten (bij Groningen) en Burgum voortgekomen. Vanaf dit voorjaar zijn er werksessies met overheden en belangenorganisaties en voor de zomer van 2019 openbare inloopavonden. Het ministerie en TenneT verwerken alle resultaten in een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie ligt na de zomer 2019 ter inzage en vervolgens start een milieueffectenonderzoek. Op basis hiervan en een afweging van belangen kiest de minister een voorkeursalternatief. Dit wordt vastgelegd in een inpassingsplan en vormt de basis voor de vergunningaanvragen.

TenneT in Noord-Nederland

TenneT is in Noord-Nederland is op meerdere plaatsen aan het werk met het versterken van het hoogspanningsnetwerk. Dat is nodig omdat er meer duurzame energie opgewekt wordt en er meer transportcapaciteit nodig is. Zowel in Friesland als in Groningen is TenneT actief, bijvoorbeeld met de geplande aanleg van de 380 kV-verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten en het aansluiten van windpark Friesland.