Boskalis start herstelproject van vogeleiland Griend

In opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten voert Boskalis sinds 24 augustus herstelwerkzaamheden uit ter bescherming van vogeleiland Griend de komende weken. Het vogelparadijs dreigt weg te spoelen. Het vogeleiland krijgt een brede vooroever die Griend moet beschermen tegen verdere afslag. Het onbewoonde Waddeneiland is onmisbaar voor honderdduizenden trek- en broedvogels.

Griend is een eiland voor vogels, voor mensen is het verboden terrein op een onderzoeker na. Er strijken honderden trekvogels neer ieder jaar om uit te rusten die onderweg zijn naar Afrika. En het is ook een broedeiland.

De werkzaamheden zijn nu begonnen direct na het broedseizoen, onder regie van Rijkswaterstaat. Door deze nauwe samenwerking is het mogelijk om zand te gebruiken dat vrij komt uit vaargeulonderhoud. Boskalis transporteert het zand uit de Blauwe Slenk via een persleiding naar het eiland. Daarmee wordt een vierhonderd meter brede vooroever aangelegd. Deze beschermt Griend de komende decennia tegen afslag. Op de vooroever komen rijen schelpenbanken. Hiermee wordt aangesloten bij de natuurlijke opbouw van Griend. Van nature wordt het eiland beschermd door een wal van schelpen, plantenresten en zand. In de luwte ligt een kwelder.

Broedplekken voor sterns
Om de aantrekkelijkheid van Griend voor broedende vogels te vergroten, worden delen van Griend geplagd. Sterns en visdieven hebben een voorkeur voor kale en spaarzaam begroeide plekken. De hogere delen van Griend zijn sterk verruigd. Boskalis verwerkt de plaggen in de vooroever. In de noordelijke huisdijk komt een kleine opening. Hierdoor kan het zeewater bij hoge waterstanden de kwelder inlopen en klei afzetten. Daarmee krijgt de kwelder de kans om via natuurlijke weg op te hogen.

Werken op Griend
De werkzaamheden op Griend vallen vanaf de veerboten tussen Harlingen en de eilanden nauwelijks op. Alles is er op gericht om het werk zo snel mogelijk uit te voeren, met zo weinig mogelijk hinder voor de vogels. In de geul ten zuiden van Griend komt gedurende een aantal weken een baggerschip van Boskalis te liggen. Die transporteert 24 uur per dag het zand via een persleiding naar Griend. Op Griend zelf werken een graafmachine, een shovel, een bulldozer en drie dumpers aan de klus. Het verwerken van het zand tot een vooroever gaat dag en nacht door. ’s Nachts gebruikt Boskalis op het eiland groen licht om de natuur te ontzien. Om de hinder voor de trekvogels te beperken, wordt het werk tijdens springtij stilgelegd.