Boskalis trading update

Gang van zaken
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft in het eerste kwartaal 2010 een omzetniveau gerealiseerd dat licht lager ligt dan dezelfde periode in 2009. De bezetting van de schepen was goed, waarbij de hoppervloot onverminderd sterk was bezet terwijl de bezetting van de cutterschepen onder invloed van reparaties lager lag dan dezelfde periode vorig jaar.

Boskalis heeft de afgelopen maanden projecten aangenomen gespreid over de verschillende marktsegmenten en regio’s. In Nederland werden meerdere zandsuppletiecontracten aangenomen ten behoeve van de versterking van de Nederlandse kust. In Duitsland werden ondermeer olie- en gas-gerelateerde contracten verworven evenals een aantal havenonderhoudscontracten.
In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, lag de orderontvangst over de eerste maanden van 2010 op een hoger niveau. Historisch ligt de orderontvangst in de eerste helft van het jaar op minder dan een derde van het jaartotaal.

De omzet van SMIT bleef in het eerste kwartaal licht achter bij de omzet van 2009, exclusief een bate in dat jaar ten gevolge van de afwikkeling van de “Thunderhorse”. De resultaten van SMIT worden in het eerste kwartaal 2010 verantwoord als ‘resultaat deelneming’ op basis van een belang van 28% en derhalve wordt de SMIT omzet in het eerste kwartaal nog niet meegeconsolideerd. De divisies van SMIT vertonen een gemengd beeld, waarbij de Harbour Towage Divisie beter presteerde ten gevolge van een voorzichtig herstel van de wereldhandel. De Terminals Divisie en Salvage Divisie vertoonden een stabiele ontwikkeling terwijl de bedrijvigheid bij Transport & Heavy Lift terugliep. Vanaf het tweede kwartaal worden de resultaten van SMIT in de cijfers van Boskalis meegeconsolideerd.

De sterke kaspositie van Boskalis was aan het eind van het eerste kwartaal nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van eind 2009. Een belangrijk deel van deze middelen is inmiddels aangewend ter gedeeltelijke financiering van het bod op Smit Internationale N.V.

Vlootontwikkelingen
Hare Majesteit de Koningin heeft op 10 februari de sleephopperzuiger “Willem van Oranje” gedoopt en te water gelaten in Kinderdijk. De feestelijke plechtigheid stond in het teken van het 100-jarig jubileum van Koninklijke Boskalis Westminster. Het schip heeft een beuncapaciteit van 12.000m3 en zal de komende maanden worden afgebouwd. Het zusterschip, “Gateway” is afgelopen maart in de vaart gekomen.
Begin dit jaar is tevens bekendgemaakt dat een valpijpschip, speciaal bestemd voor olie & gas offshore projecten, bij Keppel in Singapore wordt gebouwd. Het schip, met een totale lengte van 159 meter, wordt naar verwachting eind 2011 opgeleverd.

Fusie met SMIT
Op 27 maart heeft Boskalis het openbaar bod op alle uitstaande aandelen van SMIT gestand gedaan. Inmiddels bezit Boskalis ruim 98% van de aandelen, op 4 mei is Smit Internationale van de beurs gehaald en sindsdien is een uitkoopprocedure opgestart waarmee Boskalis de nog uitstaande aandelen zal verkrijgen.
Recent zijn de voorbereidingen gestart voor het samengaan van de twee organisaties. In gezamenlijk overleg is een algemeen plan van aanpak met specifieke werkgebieden voor de integratie opgesteld. Bij beide bedrijven bestaat veel enthousiasme over de mogelijkheden die het samengaan biedt.

Vooruitzichten
Boskalis heeft een goed en breed gevulde orderportefeuille en verwacht dat de schepen voor 2010 goed bezet zullen zijn. Vanwege het projectmatige karakter van ons werk wordt voor 2010 nu nog geen kwantitatieve prognose afgegeven voor het resultaat. Wel wordt er vanuit gegaan dat het nettoresultaat over 2010 naar verwachting lager zal zijn dan het 2009 resultaat, de effecten van het samengaan met SMIT buiten beschouwing gelaten.

Boskalis maakt op 19 augustus a.s. de halfjaarcijfers 2010 bekend.

Bron: Boskalis Westminster nv, 12-05-2010;