Boskalis versterkt positie inframarkt

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een intentieverklaring (Letter of Intent) getekend voor de overname van MNO Vervat. Boskalis is voornemens de activiteiten van MNO Vervat over te nemen en verwacht binnen enkele maanden een definitieve overeenkomst te tekenen.

MNO Vervat heeft een vooraanstaande positie in de Nederlandse civiele infrastructuur markt. Het in 1917 opgerichte familiebedrijf specialiseert zich in wegen, beton- en overige civiele constructies. Internationaal is MNO Vervat onder andere actief in Suriname. MNO Vervat heeft een jaaromzet van circa € 300 miljoen en circa 1.000 werknemers in dienst. Het orderboek van ruim twee keer de jaaromzet bevat enkele grote projecten zoals de aansluiting van de N201 / A4 ten zuiden van Schiphol, de aanleg van de buitenring van Parkstad Limburg en enkele dijkverzwaringswerken in Suriname.

Met de overname van MNO Vervat geeft Boskalis invulling aan één van de doelstellingen uit het recent gepresenteerde Corporate Business Plan: het versterken van de civiele infra competenties en activiteiten op nationaal en internationaal niveau.

Op nationaal niveau speelt Boskalis met de voorgenomen transactie in op de snel wijzigende marktomstandigheden en versterkt zij de prominente positie die zij van oudsher inneemt op de Nederlandse infrastructuur markt. De Nederlandse infrastructuur markt is volop in beweging door het beleid van de overheid, die nadrukkelijk insteekt op schaalvergroting en alternatieve contractvormen, als Design, Build, Finance en Maintain. Deze trend maakt schaalvergroting en verbreding van deze activiteit van strategisch belang. Met het samen gaan van Boskalis Nederland en MNO Vervat ontstaat een speler met een gecombineerde infra-omzet van circa € 0,5 miljard, die in staat is een leidende rol te spelen in de top van de Nederlandse markt.

Ten behoeve van de internationale activiteiten verkrijgt Boskalis met MNO Vervat de benodigde kennis en expertise op het gebied van beton- en overige civiele constructies. Hiermee kan worden ingespeeld op de toenemende vraag naar complete oplossingen voor complexe haven- en offshore projecten. Vergelijkbare expertise wordt binnen de groep op regionale schaal in het Midden-Oosten met Archirodon reeds zeer succesvol toegepast.
Wegens het complementaire karakter van de twee bedrijven zullen de directe consequenties voor de werkgelegenheid beperkt zijn. Naar de toekomst toe zal het samengaan leiden tot een krachtigere onderneming met meer mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing van de medewerkers.

Boskalis en MNOVervat streven ernaar op korte termijn een definitieve koopovereenkomst te ondertekenen en om zo spoedig mogelijk alle noodzakelijke goedkeuringen en verklaringen alsmede de procedures met de betrokken medezeggenschapsorganen af te ronden. De definitieve afronding van de transactie zal naar verwachting kort na de zomer plaatsvinden. Deze afronding is onder voorwaarde van de vervulling van een aantal gebruikelijke condities waaronder een nog uit te voeren boekenonderzoek en het verkrijgen van de bovengenoemde goedkeuringen.

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster N.V. , 10-06-2011;