Bouw nieuwe Meulestedebrug start in voorjaar 2021

Het ontwerp voor een nieuwe Meulestedebrug is klaar. In het voorjaar van 2021 starten de werkzaamheden om de ontsluiting tussen beide oevers van North Sea Port in Gent te verbeteren. De huidige beweegbare Meulestedebrug over het Kanaal Gent-Terneuzen is de afgelopen 65 jaar door het toenemende verkeer langs de weg en via het water steeds intensiever gebruikt.

Nieuw ontwerp Meulestedebrug. Foto, De Vlaamse Waterweg
Nieuw ontwerp Meulestedebrug. Foto, De Vlaamse Waterweg
Nieuw ontwerp Meulestedebrug. Foto, De Vlaamse Waterweg

De Meulestedebrug loopt over het kanaal Gent-Terneuzen en ligt op de gewestweg N456. De brug is één van de weinige verbindingen tussen de R4 west en R4 oost in de noordrand van Gent. Ze is ook een belangrijk knooppunt voor het havengebied van North Sea Port.

Cruciale verbinding

De oude brug is een belangrijk knooppunt voor het havengebied van North Sea Port: ze ligt in het zuiden van het havengebied – aan de noordrand van de stad Gent – en is één van de weinige verbindingen tussen beide oevers, tussen de R4-West en R4-Oost.

Twee bruggen, vijf rijstroken

De nieuwe, geheel witte, Meulestedebrug zal bijna drie keer zo breed zijn als de huidige. De bestaande brug wordt vervangen door een nieuwe beweegbare brug met 5 rijstroken en een doorvaartbreedte van 20 meter. Er komt een tweelingbrug die zal bestaan uit twee afzonderlijk beweegbare brugdelen. Op de noordelijke brughelft komen drie rijstroken, op de zuidelijke twee. Bij onderhoud of herstellingen aan één brughelft kan het verkeer dus steeds in beide richtingen blijven rijden. De Vlaamse Waterweg zal de brug vanop afstand bedienen vanuit een verkeerscentrale aan de binnenvaartsluis van Evergem.

Meer rijstroken betekent een vlottere verkeersafwikkeling op deze cruciale verkeersas. Fietsers en voetgangers zullen op de rechteroever (Meulestedekaai) onder de brug door kunnen. Door het verbreden van de brug dient ook de omgeving heringericht te worden: de wegen, rioleringsstelsel en de kademuren.

Ingrijpende werken: vijf jaar hinder

Het ontwerp ligt nu vast en alle technische plannen zijn klaar. De Vlaamse Waterweg, het Agentschap Wegen en Verkeer, FARYS en de stad Gent trekken ruim 25 miljoen euro uit om het project te financieren. De voorbereidingen starten in het voorjaar van 2021 en na de zomer van 2021 zijn de werken op het terrein zichtbaar.

De werken zullen ingrijpend zijn en vijf jaar duren. Om de impact op het verkeer en de omgeving te beperken, wordt eerst de noordelijke brughelft van de nieuwe Meulestedebrug naast de huidige brug gebouwd. Zo blijft het doorgaand verkeer verzekerd.

Meer informatie kun je vinden op www.vlaamsewaterweg.be/gent-nieuwe-meulestedebrug