Bremer Landesbank doet beroep op expertise JR Shipping

Rederijgroep JR Shipping in Harlingen en Universal Marine in Krimpen aan den IJssel treffen voorbereidingen voor de overdracht van zes containerfeeder schepen. De bedoeling is dat JR Shipping het commerciële, financiële en operationele beheer over deze schepen op een zo kort mogelijke termijn overneemt. Dit gebeurt op verzoek van de Bremer Landesbank, de huisfinancier van de scheeps-CV’s waarbinnen de schepen worden geëxploiteerd. In opdracht van de Bank werkt JR Shipping na deze transitiefase een plan uit voor een herstructurering en herfinanciering voor de zes schepen, bedoeld ter overbrugging van de laatste crisisfase.

De wereldwijde markt voor containerfeeder schepen verkeert sinds 2008 in diepe crisis. Ook het afgelopen jaar, 2014, bleef noodzakelijk marktherstel uit. Hierdoor dreigen veel schepen die tot nu toe met diverse aanvullende maatregelen door de crisis heen konden worden geloodst, alsnog in acute problemen te komen. Zonder nieuwe afspraken tussen banken en scheepseigenaren – afspraken die bij voorkeur leiden tot nieuwe financieringsmodellen – blijven schepen failliet gaan en zien belanghebbenden in de betreffende scheepsfondsen hun geïnvesteerde vermogen in rook opgaan.

Dit reële faillissementsrisico bestaat ook voor de zes schepen die tot de overdracht werden beheerd door Universal Marine: m.s. Hudson River, m.s. Yellow River, m.s. Pearl River, m.s. Yangtze River, m.s. Mekong River en m.s. Amur River. De ‘River’-schepen hebben een containercapaciteit van 1.100 TEU en varen in onder meer Australië, Azië, het Middellandse Zeegebied en Midden-Amerika. Op alle schepen rust een scheepshypotheek van de Bremer Landesbank die al meerdere malen akkoord is gegaan met opschorting van aflossingsverplichtingen om de scheeps-CV’s ruimte te geven om tot oplossingen te komen. In haar rol van Beherend Vennoot heeft Universal Marine intensief maar tevergeefs gezocht naar mogelijkheden om te komen tot nieuwe financiële constructies.

Ultieme reddingspoging
In plaats van haar hypotheekrechten in te roepen, heeft de Bremer Landesbank een andere koers gekozen. Bij het besef dat de markt consolideert en dat herstel nauwelijks nog kan uitblijven, is contact gezocht met rederijgroep JR Shipping als ultieme poging om verder kapitaalverlies in dit stadium te vermijden. Daarvoor zien banken het clusteren van grotere vloten bij een kleiner aantal marktpartijen als mogelijk werkbare oplossing. De Bremer Landesbank heeft gekozen voor JR Shipping, omdat de Harlinger rederijgroep aantoonbare ervaring heeft in dergelijke vlootherstructureringen.

In 2012 is JR Shipping er voor elf van haar eigen schepen in geslaagd een nieuwe structuur neer te zetten die draagvlak vond bij alle stakeholders en nieuwe financiële kaders biedt om ook de laatste crisisfase te overbruggen. De elf schepen zijn ondergebracht in JR Fleet Fund CV, waarin ze als bedrijfseconomische eenheid worden beheerd. Het komt er op neer dat de sterkere schepen de zwakkere ondersteunen. Ook deze oplossing is tot stand gekomen in samenwerking met een Duitse bank, HSH Nordbank, die bereid was nieuwe financiële faciliteiten te bieden op voorwaarde dat alle betrokken CV’s met de clustering zouden instemmen. JR Shipping is er in relatief korte tijd in geslaagd iedereen op één lijn te krijgen en een structuur neer te zetten die de bank meer zekerheid en continuïteit biedt en de vennoten in de verschillende CV’s meer perspectief op enig herstel van geïnvesteerd vermogen.

Constructieve samenwerking bij transitie bespoedigt kans op succesvolle herstructurering
Voor de zes ‘River’-schepen heeft rederijgroep JR Shipping de ambitie om in samenwerking met de Bremer Landesbank en de vennoten in de zes afzonderlijke scheeps-CV’s tot een vergelijkbare, succesvolle constructie te komen. Daar gaat een ingrijpende transitiefase aan vooraf, die sinds half februari in volle gang is. Na de eerste overlegronden heeft Universal Marine in korte tijd ingestemd met de feitelijke overname van de zes ‘River’-schepen door rederijgroep JR Shipping. Doordrongen van de urgentie werkt Universal Marine constructief mee aan de overdracht van eigendom en bestuur. Rederijgroep JR Shipping committeert zich daarbij aan een zorgvuldige afhandeling van formaliteiten met alle aan Universal Marine verbonden partijen en heeft de vennootrelaties in de zes scheeps-CV’s intussen uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe eigendomsstructuur en de ambitie om voor de schepen nieuwe, werkbare voorwaarden te creëren en daarmee te voorkomen dat geïnvesteerd kapitaal bij voorbaat verloren gaat.

Op verzoek van de Bremer Landesbank neemt JR Shipping letterlijk alles over: het eigendom en bestuur van de beherend vennoot BV’s, alsook de participaties en de eerdere bijdragen aan reddingsplanleningen. Het complete commerciële, operationele en financiële beheer gaat over in handen van JR Shipping. Binnen deze nieuwe eigendomsstructuur staat de Bremer Landesbank verdere opschorting van aflossingsverplichtingen toe aan de CV’s, in combinatie met een aanvullend rekening courant krediet waarmee de CV’s kunnen blijven voldoen aan hun verplichtingen jegens derden.

‘Bijzondere scheepvaartprojecten’
De opdracht om namens de Bremer Landesbank en de diverse CV’s te komen tot een herstructurering van deze zes schepen en vervolgens het volledige management over de schepen te gaan voeren, past in de diversificatiekoers van rederijgroep JR Shipping. Naast activiteiten op de containerfeeder markt, de multipurpose markt en de nichemarkt van offshore service schepen, biedt de rederijgroep gespecialiseerde managementdiensten aan derden aan, gebaseerd op de specifieke kennis en ervaring die de afgelopen jaren binnen de eigen walorganisatie is opgebouwd met betrekking tot ‘bijzondere scheepvaartprojecten’ als nieuwe eigendoms- en managementstructuren en herfinancieringen. De opdracht van Bremer Landesbank zorgt voor een belangrijke impuls in de bedrijfsvoering van de rederijgroep. De rederijdirectie betreurt het dat de transitie ten koste gaat van de positie van een collega-scheepvaartbedrijf, maar acht het in het belang van alle stakeholders om gehoor te geven aan de wens van Bremer Landesbank om al haar expertise aan te wenden om de zes ‘River’-schepen veilig door de laatste fase van de crisis heen te loodsen.

Meer… JR Shipping