Algemene Voorwaarden NCE2020

In deze algemene voorwaarden,

wordt met de organisator bedoeld Navingo B.V. met als geregistreerd adres Jan van Galenstraat 56 te Schiedam (3115 JG).

Met het deelnameformulier wordt bedoeld het document dat de overeenkomst tot deelname beschrijft en uiteen zet. Dit is de overeenkomst volgens welke de organisator aan de deelnemer standruimte ter beschikking stelt en promotiemogelijkheden en/of –diensten onder bepaalde voorwaarden voor een specifieke periode.

Met deelnemer wordt bedoeld de persoon of het bedrijf waarmee de organisator een overeenkomst tot deelname heeft gesloten en de vertegenwoordigers van de laatstgenoemde.

Met het evenement wordt bedoeld het evenement waaromtrent de overeenkomst tot deelname is gesloten.

Met standruimte wordt bedoeld de expositieruimte, uitgedrukt in vierkante meters, beschikbaar voor de deelnemer – de locatie wordt (in samenspraak met deelnemer) besloten door de organisator.

Met promotiemogelijkheden en –diensten wordt bedoeld de mogelijkheden die de deelnemer worden aangeboden, uitgedrukt in geld, om de aandacht te vestigen op zijn product, dienst of merk op andere manieren dan via de standruimte.

Met kosten voor deelname wordt bedoeld de betaling die de deelnemer verschuldigd is aan de organisator volgens de overeenkomst tot deelname aan het evenement, het gebruik van standruimte en andere afgesproken diensten, en voor de algemene organisatorische diensten die aangeboden worden en zullen worden door de organisator, zoals beschreven in de overeenkomst.

1. DATA EN DUUR

1.1 Als zich, in de ogen van de organisator, bijzondere omstandigheden voordoen, dan mag de organisator de vastgelegde data voor het evenement veranderen of het evenement afgelasten.

1.2 Onder bijzondere omstandigheden kan worden verstaan: onvoldoende belangstelling, onvoldoende vraag naar representatie, wederzijdse onenigheid binnen de betrokken industrie, en alle omstandigheden die – na het wegen van de belangen – het succes van het evenement in gevaar kunnen brengen in de overtuiging van de organisator.

1.3 De overeenkomst tot deelname blijft onverminderd van kracht bij het veranderen van de vastgelegde data. De deelnemer is verplicht om in alle gevallen de door de organisator gemaakte kosten of de kosten die in opdracht van de organisator zijn gemaakt op verzoek van de deelnemer in verband met de deelname, volledig te voldoen.

1.4 De organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als de organisator besluit om de data van het evenement te veranderen of het evenement af te gelasten.

2. BETALING

2.1 Kosten voor deelname dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Het is de deelnemer nooit toegestaan om het aan de organisator verschuldigde bedrag af te zetten tegen welk bedrag dan ook dat de organisator hem verschuldigd is.

2.2 De organisator heeft het recht te factureren zodra ze het deelnameformulier correct ondertekend heeft terug ontvangen.

2.3 Na totstandkoming van de overeenkomst wordt een aanbetaling in rekening gebracht bij de deelnemer. De aanbetaling bedraagt 20% van de kosten voor deelname. De resterende 80% wordt twee maanden voor aanvang van het evenement in rekening gebracht. Indien de deelname binnen nul tot twee maanden voor aanvang van het evenement wordt overeengekomen, is er geen sprake van een aanbetaling en worden de volledige kosten voor deelname direct in rekening gebracht bij de deelnemer.

2.4 De deelnemer is aansprakelijk voor alle kosten verschuldigd aan de organisator verbonden met zijn deelname, ongeacht of deze kosten door de deelnemer zelf of in zijn opdracht door derden zijn gemaakt.

2.5 Als betaling voor enig bedrag verschuldigd aan de organisator, achterwege blijft binnen de betalingstermijn, dan zal de wettelijk toegestane rente volgens artikel 6:119a BW (van het Nederlandse burgerlijk wetboek) in rekening worden gebracht vanaf de vervaldatum van elk te betalen bedrag. Incassokosten worden in rekening gebracht bij de deelnemer, waarbij deze kosten zijn vastgelegd als 15% van de totaalsom.

2.6 De organisator heeft het recht om de overeenkomst voor deelname met onmiddellijke ingang te beëindigen als de deelnemer aangaande de betaling van (een deel van) de kosten voor deelname in gebreke blijft. Beëindiging zal schriftelijk worden bevestigd. In die gevallen is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade ondervonden door de organisator. Deze schade is vastgesteld als de kosten voor deelname en de kosten die de organisator heeft gemaakt namens de deelnemer. Alle bedragen die reeds door de deelnemer zijn voldaan worden afgezet tegen de schade verschuldigd door de deelnemer. De organisator is in geen geval aansprakelijk voor de schade berokkend aan de deelnemer ten gevolge van het beëindigen van de overeenkomst voor deelname.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 De organisator is niet aansprakelijk voor schade, onder welke noemer dan ook, direct of indirect geleden door de deelnemer, zijn personeel of zijn bezoekers, daaronder wordt ook gerekend exploitatieverlies en verlies ten gevolge van diefstal, vernieling of door enige andere oorzaak indien dit verlies is veroorzaakt door derden.

3.2 De organisator is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of schade als gevolg van deelname. Dit is inclusief verlies van winst of omzet, wat de oorzaak van deze schade ook is.

3.3 De deelnemer vrijwaart de organisator van claims door derden voor verlies, onder welke noemer dan ook, veroorzaakt door de deelnemer zelf, zijn personeel of zijn bezoekers.

3.4 De deelnemer zal op eigen kosten een passende verzekering afsluiten voor de duur van het evenement (d.w.z. brand-, inboedel- en WA-verzekering en een verzekering tegen diefstal).

4. BELEMMERING, INSOLVENTIE, SURSEANCE VAN BETALING

4.1 In geval van annulering door de deelnemer, meer dan vier maanden voor aanvang van het evenement, is de deelnemer 20% verschuldigd van de totale overeengekomen kosten voor deelname en de kosten die op zijn verzoek zijn gemaakt door of in opdracht van de organisator in verband met zijn deelname.

4.2 In geval van annulering door de deelnemer binnen twee tot vier maanden voor aanvang van het evenement, zal de deelnemer 50% verschuldigd zijn van de totale overeengekomen kosten voor deelname en de kosten die op zijn verzoek zijn gemaakt door of in opdracht van de organisator in verband met zijn deelname.

4.3 In geval van annulering door de deelnemer binnen nul tot twee maanden voor aanvang van het evenement, zal de deelnemer 100% verschuldigd zijn van de totale overeengekomen kosten voor deelname en de kosten die op zijn verzoek zijn gemaakt door of in opdracht van de organisator in verband met zijn deelname.

4.4 Mocht de deelnemer op enig moment na het sluiten van de overeenkomst voor deelname failliet verklaard worden of surseance van betaling aanvragen, dan zal de overeenkomst voor deelname als gevolg van deze gebeurtenis worden ontbonden en is de deelnemer verplicht om onmiddellijk het volledige bedrag van de overeengekomen kosten voor deelname en alle andere kosten die namens hem zijn gemaakt te voldoen, onverminderd het recht van de organisator om kosten, schade en rente in rekening te brengen.

5. TOEWIJZING VAN STANDRUIMTE

5.1 Standruimte wordt toegewezen door de organisator op basis van een plattegrond die voor het evenement definitief wordt vastgesteld. Niettegenstaande het bovengenoemde, behoudt de organisator zich het recht voor om de plattegrond te veranderen en standruimte anders toe te wijzen als dit, uitsluitend volgens de inzichten van de organisator, in het belang is van het evenement.

5.2 De organisator behoudt zich het recht voor standruimte te veranderen. De maximale bouwhoogte is zes meter. Bouw van een extra vloer bovenop de stand is verboden. De binnenmaten van de full-service stands zijn iets kleiner dan de afmetingen van het standoppervlak.

  • BELEID ‘NO SHOW’

6.1 Als de deelnemer de standruimte niet gebruikt op de dag van het evenement, heeft de organisator het recht om de overeenkomst voor deelname met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dat geval is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade geleden door de organisator. Deze schade is vastgesteld als de kosten voor deelname en de kosten gemaakt door de organisator in opdracht van de deelnemer. Alle bedragen die reeds door de deelnemer zijn voldaan worden afgezet tegen het bedrag dat de deelnemer nog verschuldigd is.

7. ONDERVERHUUR

7.1 Het is de deelnemer niet toegestaan om de standruimte toe te wijzen of onder te verhuren aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator. Bij schending van deze clausule is de deelnemer aan de organisator een boete verschuldigd van €10.000,-, onmiddellijk te voldoen.

8. PARTNERHANDBOEK

8.1 De organisator zal alle deelnemers voorzien van een partnerhandboek om een soepel verloop van het evenement te bevorderen. Door deelname aan het evenement, erkennen alle deelnemers dit partnerhandboek en beloven zij zich aan deze handleiding te houden.

9. VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING EN JURISDICTIE

9.1 De overeenkomst tussen de organisator en de deelnemer, inclusief deze voorwaarden, valt onder het Nederlandse recht.

9.2 Alle geschillen voortkomend uit of verband houdend met de overeenkomst tussen de organisator en de deelnemer, dienen uitsluitend voor de bevoegde rechter van de Rotterdamse rechtbank in Nederland te worden gebracht.