CBRB maakt zich zorgen over isolering Nederland op het gebied van regelgeving van ventileren ladingtanks

Er is onduidelijkheid over aanstaande Duitse regelgeving waardoor aanscherpingen op het gebied van ontgassen van ladingtanks voor een grote groep producten van kracht zullen kunnen worden.

In een vergevorderd concept wetsontwerp van de 21ste editie van Bundes-Immissionsschutz-verordnungen van het Duitse Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit staan de diverse maatregelen genoemd. De groep van UN 1268 (Aardoliedestillaten of Aardolie-producten) betreft een significante hoeveelheid producten die door de binnentankvaart vervoerd worden. Door het ontbreken van een goede infrastructuur voor het verwerken van dergelijke ladingdampen bestaat de mogelijkheid dat er met deze regelgeving veel scheepsbewegingen naar de Nederlandse grens gegenereerd zullen worden om vervolgens in het grensgebied de ladingtanks te ventileren ten behoeve van een vervolglading. Het is reëel te vooronderstellen dat de internationaal georiënteerde binnentankvaart door dergelijke significante inkrimping van het gebied waar in West- Europa geventileerd mag worden, in een verder negatief daglicht zal komen te staan. Om aan de kwaliteitseisen te voldoen, moeten de resten in de tanks veelvuldig geventileerd worden bij een bepaalde combinatie van na elkaar vervoerde producten en als het schip naar de werf moet of er reparaties moeten worden verricht. Deze laatste mogelijkheid wordt ook in het voorstel benoemd en er zal strenger op gecontroleerd worden of de reparaties van zulke aard zijn dat een ventilatie wel überhaupt noodzakelijk is.

Het CBRB staat zeer positief tegenover het terugdringen van het ontgassen van ladingtanks, maar ziet, net als bij de benzinerichtlijn (EU richtlijn 94/63/EG) waardoor op Europees niveau een verbod sinds 2006 geldt op het ontgassen van benzinedampen, een gezamenlijke Europese aanpak als de enige weg. Met een dergelijke aanpak zijn wellicht ook kansen en mogelijkheden te benoemen voor de binnentankvaart. Mede door regionale maatschappelijke en politieke druk is de wens van het vervoerend bedrijfsleven, welke reeds in 2004 aan de overheid gecommuniceerd is, om dit onderwerp te benoemen in deel B van het inmiddels van kracht zijnde Scheepsafvalstoffenverdrag de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. De ventilatie van de ladingtanks is uitdrukkelijk in de wet voorzien om de vereiste veiligheid in de ladingtanks te waarborgen. Het bedrijfsleven zet zich in om het ventileren te reduceren en op korte termijn zullen er technische innovaties in een testfase komen. In het Duitse voorstel wordt niet gesproken over enige overgangsmaatregel waardoor, wanneer het besluitvormingsproces gevolgd wordt, dit op korte termijn van kracht zal worden op Duits grondgebied met logistieke gevolgen in de gehele logistieke keten. Het CBRB heeft de Nederlandse overheid gevraagd aandacht te hebben voor het Duitse voornemen en te pleiten voor een gezamenlijk Europees optreden in het terugdringen van de ladingemissies voor de gehele petrochemische logistieke keten op korte termijn.

Meer… CBRB