Denk mee over de dijkversterking Den Helder – Den Oever

De provincie Noord-Holland legt de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) voor de dijkversterking tussen Den Helder en Den Oever zes weken ter inzage vanaf 12 september 2018. Deze notitie beschrijft de aanleiding en veiligheidsopgave van de dijkversterking. Naast het indienen van een zienswijze wordt de omgeving en de stakeholders gevraagd oplossingen aan te dragen voor de waterveiligheidsopgave en mee te denken over aanvullende kansen en mogelijkheden die in samenhang met project gerealiseerd kunnen worden. Tekst gaat verder onder de foto.

Dijkversterking Den Helder- Den Oever.
Foto: Merlin Daleman, Provincie Noord-Holland

De stabiliteit van drie aansluitende dijken tussen Den Helder en Den Oever (de Wieringerzeekering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk) voldoet niet aan de wettelijke normen voor de waterveiligheid. Daarnaast heeft de bekleding van deze dijktrajecten op bepaalde delen onvoldoende sterkte. Daarom is de beheerder, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), van plan ze te versterken. De dijken worden belast vanuit de Waddenzee en daarnaast wordt de Amsteldiepdijk belast door het Amstelmeer. De dijken zijn zowel binnen- als buitendijks omgeven door beschermde natuur. Buitendijks ligt het Natura 2000-gebied Waddenzee.

Proces
Voor de dijkversterking tussen Den Helder en Den Oever wordt een procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen, omdat het nu al duidelijk is dat mogelijke nadelige milieueffecten niet uitgesloten zijn. De m.e.r. procedure start in de verkenningsfase met de kennisgeving en de terinzagelegging van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD). Het doel van deze fase is om een voorkeursalternatief vast te stellen.

Omgeving  en stakeholders om oplossingen vragen
De kans bestaat dat tijdens de besluitvorming van deze dijkversterking de Omgevingswet in werking treedt. Daarom is er gekozen om bij de hele procedure de participatie op te zetten zoals de Omgevingswet voor gaat schrijven. Dat maakt dit een bijzonder traject. De omgeving en stakeholders worden gevraagd oplossingen aan te dragen voor de waterveiligheidsopgave en mee te denken over aanvullende kansen en mogelijkheden die in samenhang met project gerealiseerd kunnen worden. Daarom zijn in de NRD nog geen kansrijke alternatieven voor de dijkversterking opgenomen, maar slechts voorbeelden genoemd als mogelijke alternatieven. Op deze manier  wordt aan de omgeving ruimte gegeven voor het aandragen van oplossingen. Daarnaast wordt bij de terinzagelegging van de NRD aan de omgeving gevraagd om mee te denken over aanvullende kansen en mogelijkheden die in samenhang met het dijkversterkingsproject gerealiseerd kunnen worden.