EU visserijminister negeren wetenschappelijk advies voor duurzame visserij in 2015

“De afspraak was dat we de wetenschappelijke adviezen voor vangstlimieten zouden volgen. Dat dit nu nu niet gebeurd is dus niet in lijn met het GVB, ondanks dat mevrouw Dijksma zegt dat dit wel zo is”

De raad van visserijminister in de EU heeft op 16 December de vangstlimieten voor de Europese vissersvloot in de Noord-Atlantische wateren voor 2015 vastgesteld

Ministers uit alle 28 lidstaten kwamen deze week bij elkaar om afspraken te maken over de toegestane vangsten (Total Allowable Catches = TACs). Voor de meeste visbestanden is besloten grotere vangsten toe te staan dan de wetenschappers veilig achten en daarin af te wijken van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) [meer]. Het GVB is recentelijk hervormd en hierin is vastgelegd dat er een einde moet komen aan overbevissing in 2015 waar mogelijk en in eider geval niet later dan 2020.

Meer dan 40 procent van de bestanden waarvoor wetenschappelijk advies wordt gegeven is geclassificeerd als overbevist. De afgelopen jaren hebben ministers structureel afgeweken van de wetenschappelijke aanbevelingen ondanks dat ze onderhandelen over een vernieuwd GVB [link] waarin duidelijke afspraken werden gemaakt over een einde aan overbevissing in Europese wateren.

Ook Nederland sloot zich aan bij de lange rij van landen die hun best deden om meer vangstrechten te krijgen dan wetenschappelijk verantwoord is. Voor tong, rog, tarbot en griet, tongschar en witje, schar en bot en zilversmelt waren verminderingen in vangsten voorgesteld maar Nederland heeft er succesvol gelobbyd om deze tegen te houden.”De afspraak was dat we de wetenschappelijke adviezen voor vangstlimieten zouden volgen. Dat dit nu nu niet gebeurd is dus niet in lijn met het GVB, ondanks dat mevrouw Dijksma zegt dat dit wel zo is”.  Aldus Irene Kingma, Consultant visserij Nederland en België voor PEW Charitable Trusts.

“Visbestanden en van visserij afhankelijke kustgemeenschappen komen nodeloos onder druk te staan als ministers maar door blijven gaan met overbevissing toe staan,” zegt Uta Bellion, directeur van The Pew Charitable Trusts’ European marine programme. “Het visserijbeleid staat uitstel tot na 2015 toe maar alleen als er bewijs is dat het nu invoeren van strikte vangstlimieten de sociale en economische duurzaamheid van de betreffende vloot in gevaar brengt. Tot nu toe is daar geen enkel bewijs voor gegeven.”

“Pew vraagt Karmenu Vella, de nieuwe Europese commissaris voor milieu, visserij en maritieme zaken, om in zijn rol als hoeder van het hervormde GVB zijn uiterste best te doen om binnen de gestelde termijn een einde te maken aan overbevissing.” Aldus Bellion.

In oktober heet de Europese Commissie vangstlimieten voorgesteld die grotendeels in lijn zijn met wetenschappelijk advies [link]. In gevallen waar wordt afgeweken hadden ministers leiderschap kunnen tonen en deze kans kunnen  aangrijpen om uit voorzorg lagere vangstlimieten voor te stellen. In plaats daarvan zetten ze de lijn van de afgelopen 30 jaar voor en nemen ze risicovolle beslissingen en staan ze het voortbestaan van overbevissing toe.