Evaluatie Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw: Uitvoering moet en kán beter

Scheepsbouw

Minister Kamp heeft op 14 november een externe evaluatie van de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw (SIS-regeling) naar de Tweede Kamer gestuurd. Netherlands Maritime Technology onderschrijft de hoofdconclusies van het evaluatierapport, maar acht de regeling cruciaal voor de concurrentiekracht van de sector en voor een eerlijke markt binnen de Europese Unie. De sector pleit voor een duurzame regeling die wel het gewenste effect van innovatiestimulering kan hebben door het wegnemen van de knelpunten.

Innovatie is juist het thema waar de Nederlandse scheepsbouw zich in onderscheidt. Mede door een keuze van nichemarkten heeft dit geresulteerd in een gezonde, toekomstgerichte en samenwerkende sector in een wereldwijde, keihard concurrerende, industrie. De SIS-regeling is een regeling waartoe de Europese Unie haar lidstaten heeft opgeroepen. Zonder deze regeling ontstaat, zeker voor hoogwaardige schepen, een oneerlijke en scheve markt.

Verbeterde en duurzame regeling
In de evaluatie komt duidelijk naar voren dat de SIS-regeling in de huidige vorm slechts beperkt direct effect heeft op de investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie van de scheepsbouw en dat het een gering effect heeft op de productie en werkgelegenheid in de sector. Een verbeterde en duurzame regeling is de komende jaren noodzakelijk om een gelijk speelveld, niet alleen in Europa maar ook daarbuiten, te waarborgen.

Verwacht wordt dat meerdere Europese landen, die sterk concurrerend zijn met de Nederland, een dergelijke regeling in 2015 zullen invoeren. De regeling draagt bovendien bij aan het verminderen van het wereldwijde gelijke speelveld, omdat de werven in het Verre Oosten juist veel steun krijgen.

Netherlands Maritime Technology pakt de handschoen op en streeft in samenwerking met de overheid en op basis van de uitkomsten van deze evaluatie naar een duurzame innovatieregeling. Een meerjarige regeling, die innovatie bevordert in een strategische belangrijke en internationaal groeiende sector, en die kennis, werkgelegenheid en innovatief vermogen in Nederland wil concentreren.

Meer… NMT