Evaluatie van het zeescheepvaartbeleid vestigt nadruk op behoud van een aantrekkelijk vestigingsklimaat

KVNRzeeschepen
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het zeescheepvaartbeleid van de afgelopen jaren geëvalueerd. De belangrijkste aandachtspunten zijn volgens het kabinet een snelle en adequate invoering van internationale regelgeving, bevordering van buitenlandse investeringen en het behoud van een aantrekkelijk vestigingsklimaat vis à vis buitenlandse concurrerende registers. 


Behoud level playing field
De Nederlandse maritieme fiscale regelingen zoals de tonnagebelasting en de afdrachtvermindering dragen in belangrijk mate bij aan het behoud van een level playing field waardoor Nederlandse reders op de wereldmarkten de concurrentie aankunnen met reders van buiten de Europese Unie. De regelingen zullen daarom ‘zonder horizonbepaling’ van kracht blijven, schrijft het kabinet in een brief op 18 september aan de Tweede Kamer. 

Verbetering prestaties scheepsregister
Het rapport ‘Benchmark Registers’, ook een onderdeel van de evaluatie, concludeert dat de prestatie van het Nederlandse scheepsregister verbeterd kan worden door efficiëntere registratieprocedures en verbeterde informatievoorziening over bestaande en nieuwe regelgeving. 

Aandacht groeiniches
Het kabinet is zich ook bewust dat werkschepen in de offshore en waterbouw belangrijke Nederlandse groeiniches zijn en bijzondere aandacht vragen. “Wij zullen bezien in hoeverre een accentverschuiving binnen het fiscale pakket ten gunste van de werkschepen in de offshore en waterbouw mogelijk is”, aldus de kabinetsbrief. 

Problemen met financiering
Het kabinet concludeert verder dat zowel de overheid als het bedrijfsleven in de onderzochte periode zich actief hebben opgesteld om de scheepvaart duurzamer te maken. Het kabinet erkent dat het bedrijfsleven grote problemen heeft met de financiering van de vereiste milieu-investeringen en dat de sector bij nieuwe voorgenomen maatregelen nadrukkelijk om kosten/baten analyses vraagt. 

Reactie KVNR 
De KVNR ziet in de uitkomsten van de evaluatie de bevestiging van de noodzaak van snelle maatregelen ter verbetering van het Nederlandse vestigingsklimaat. Uiteraard is de KVNR tevreden over de conclusies over het belang van de fiscale maritieme regelingen, maar merkt op dat zonder verbeteringen op andere gebieden Nederland de concurrentie verliest van andere registers. Nu verliezen we schepen aan het buitenland. Het kabinet rapporteerde recent aan de Tweede Kamer dat in de vijftien maanden tot aan 31 maart 2014 er 166 schepen zijn uitgevlagd. In de daaraan voorafgaande periode van vijftien maanden was dit aantal nog 65. 

Kwaliteit dienstverlening
De kwaliteit van de dienstverlening door het Nederlandse scheepsregister dient snel verbeterd te worden. Dat geldt voor de ILT, waar door een niet consistente wijze van beoordeling van technische vraagstukken door individuele inspecteurs reders de noodzakelijke zekerheid ontberen. Ook de dienstverlening door Kiwa, door ILT gemandateerd om de bemanningsdocumenten af te geven, dient verbeterd te worden. Tevens geldt voor beide organisaties dat de prijzen voor de geleverde producten niet transparant zijn en vaak veel te hoog. 
Voor het fiscale pakket geldt dat verbeteringen niet ten koste mogen gaan van de huidige gebruikers, aangezien dat een verslechtering van hun concurrentiepositie betekent. Indien nieuwe typen schepen gaan kwalificeren voor de fiscale regelingen, dient het budget verhoogd te worden. 

Werkprogramma zeevaart
De KVNR steunt het opstellen van een werkprogramma voor de zeevaart, waarvan de afronding voorzien is voor het einde van dit jaar. Dit mag in de visie van de KVNR niet leiden tot het uitstellen van verbeteringen die nu al doorgevoerd kunnen worden. 

Meer… KVNR