Fugro ziet omzet groeien

  • offshore energie

 

Gang van zaken

De groei in omzet die in de tweede helft van vorig jaar is aangevangen, heeft zich zoals verwacht, in de eerste maanden van dit jaar voortgezet. Dit ondanks een wat lagere bezettingsgraad voor de scheepsvloot door onder andere een meer dan gebruikelijk aantal geplande dokkingen van schepen voor periodiek onderhoud en het onverwacht wegvallen van een groot offshore onderzoek in Azië (enkele tientallen miljoenen Euro’s) waardoor onder andere de Fugro Synergy met leegloop werd geconfronteerd. Er is een goede vraag naar werk, maar de opstarttijd voor projecten is in een aantal segmenten zoals seismisch onderzoek op zee nog kort. Hierdoor wordt een optimale planning van de beschikbare capaciteit bemoeilijkt. De start van enkele nieuwe ROV-projecten in Brazilië is vertraagd doordat de door derden aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen schepen later worden geleverd en derhalve onze diensten aan boord van deze schepen eerst binnenkort zullen worden ingezet. De activiteiten op het land ondervonden in een aantal regio’s hinder van extreme weersomstandigheden, met name in de Verenigde Staten en Noordoost Australië. De gebeurtenissen in Japan als gevolg van de aardbevingen en in het Midden-Oosten/Noord-Afrika door politieke onrust, hebben tot nu slechts een beperkte invloed gehad op Fugro’s activiteiten. De orderportefeuille blijft goed op peil en zal naar verwachting in de komende (zomer-) maanden verder toenemen. In de olie- en gassector trekt de vraag naar exploratie onderzoek aan, hetgeen echter grotendeels wordt opgevangen door de wereldwijde extra capaciteit aan seismische schepen, waardoor prijsherstel in dit segment nog maar moeizaam op gang komt. De activiteiten in de Golf van Mexico worden geleidelijk aan weer hervat. De nieuwe regelgeving met betrekking tot werkzaamheden op de zeebodem zal leiden tot meer en intensiever survey werk in deze regio. De aan infrastructuur en bouw gerelateerde werkzaamheden staan onder druk in Europa en in het westen van de Verenigde Staten. Elders is er sprake van een goed activiteitniveau. Verwacht wordt dat exploratie onderzoek voor de mijnbouw verder zal aantrekken; de gunning voor met name grootschalige onderzoeken door (semi) overheden is echter tijdrovend. In Noordwest Europa houdt de vraag naar werkzaamheden voor windmolenparken op zee aan. Ondanks dat er door toegenomen concurrentie voor projecten in ondiep water in dit segment prijsdruk is ontstaan, biedt dit soort werk goede mogelijkheden voor optimalisatie van de inzet van schepen door de flexibiliteit in de uitvoeringstermijnen. De twee voor dit jaar geplande nieuwe (in eigendom) gebouwde schepen zijn inmiddels in de vaart genomen. Dit betreft de Fugro Galaxy (Survey) en Fugro Symphony (Subsea Services), die direct zijn ingezet op projecten op de Noordzee. Ten opzichte van het begin van het jaar is het personeelsbestand door overnames met zo’n 350 personen toegenomen tot circa 13.800.

Fugro verzamelt en interpreteert gegevens over het aardoppervlak en de (zee)bodem en geeft hierop gebaseerde adviezen. In het verlengde hiervan levert Fugro aanverwante diensten, waaronder nauwkeurige plaatsbepaling, het testen van bouwmaterialen, reservoir engineering en datamanagement. Organisatorisch bestaat Fugro uit drie divisies: Geotechniek, Survey en Geoscience. Fugro is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX-Index. Fugro heeft circa 13.500 medewerkers in dienst in ruim vijftig landen.

In de eerste maanden van dit jaar zijn de volgende acquisities afgerond. TSmarine Group Holdings Pty Ltd (Australië) actief op het gebied van specialistisch installatie- en onderzoekswerk op zee. Jaaromzet EUR 90 miljoen. Bluestone Offshore Pte Ltd (Singapore), uitvoerder van geotechnisch onderzoek op zee. Jaaromzet EUR 15 miljoen. JDR Cable Systems Holdings Netherlands BV. Deze onderneming is gespecialiseerd in het ontwerp en de fabricage van kabels voor de bediening van apparatuur op zee. Jaaromzet EUR 25 miljoen.

Daarnaast is onlangs een principe overeenkomst afgesloten met Kelman Technologies (Canada) voor de overname van de seismische processing activiteiten. Naar verwachting zal deze overname binnen enkele weken worden afgerond. De jaaromzet bedraagt EUR 9 miljoen. Bovengenoemde overnames passen in het beleid om Fugro’s dienstverlening verder te verbreden binnen de bestaande marktsegmenten en bieden goede mogelijkheden tot verdere groei. Financiële positie Met een eigen vermogen van ruim EUR 1,4 miljard en een rentedragend vreemd vermogen van circa EUR 1,0 miljard blijft Fugro’s financiële positie gezond. De kasstroom en kredietfaciliteiten zijn ruimschoots voldoende om geplande investeringen en mogelijk verdere overnames te financieren. Vooruitzichten De olieprijs is nu zo’n USD 100 per vat. Dit ondersteunt de investeringen in de olie- en gassector, die naar verwachting in 2011 met zo’n 12 tot 15% zullen toenemen ten opzichte van vorig jaar. Op basis van de goede vraag naar diensten verwacht Fugro, afgezien van onvoorziene omstandigheden en sterke fluctuaties in wisselkoersen, dat de omzet over het eerste halfjaar zal uitkomen op ruim EUR 1,2 miljard (H1 ­ 2010: EUR 1,04 miljard) en dat de nettowinst over het eerste halfjaar circa EUR 100 miljoen zal bedragen (H1 ­ 2010: EUR 101 miljoen). Hierbij is er rekening mee gehouden dat de huidige lagere wisselkoersen van vooral de US dollar en het Britse pond een negatieve invloed zullen hebben op zowel de omzet als het netto resultaat over het eerste halfjaar. Ongeveer een derde van de omzettoename is het gevolg van de inmiddels afgeronde overnames. De verwachte omzet en nettowinst leiden tot een nettowinstmarge over het eerste halfjaar van ongeveer 8,3% (H1 – 2010: 9,7%). De afname van de winstmarge is voornamelijk het gevolg van de hiervoor genoemde tijdelijke oorzaken waaronder de lagere bezetting van een deel van de vloot in de eerste paar maanden van het jaar en uitstel van projecten. Het effect hiervan zal op basis van de inmiddels oplopende bezettingsgraden in de komende maanden uitvlakken. Fugro zal de resultaten over de eerste zes maanden van 2011 op vrijdag 12 augustus 2011 bekend maken. Dan zal evenals in voorgaande jaren een nadere winstverwachting voor het gehele jaar 2011 worden gegeven.

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten