Gezamenlijk energienet Noordzee levert meer welvaart op

  • binnenland

Uit simulaties door promovendus Shahab Shariat Torbaghan blijkt dat de aanleg van een gezamenlijk energienet door landen aan Noordzee veel meer geld oplevert dan het kost.

Met het voorkómen van tien jaar vertraging bij de aanleg neemt de maatschappelijke welvaart over een periode van 25 jaar met 20 procent toe, zo toont hij aan. Torbaghan promoveerde op 5 februari 2016 aan de Technische Universiteit Delft met NWO-financiering uit het programma Energy Transitions.

Er komen steeds meer windparken op zee. Op dit moment worden die via aparte kabels aangesloten op een nationaal elektriciteitsnet. Op langere termijn zullen de Noordzeelanden een gezamenlijk net realiseren. Shariat Torbaghan ontwikkelde een simulatiemodel waarmee het net zo kan worden ingericht dat de maatschappelijke welvaart in het Noordzeegebied zo hoog mogelijk uitvalt, terwijl de kosten voor de benodigde infrastructuur op zee zo laag mogelijk zijn. Met de uitkomsten van het model kan worden voorkomen dat te lage of juist te hoge financiële steun tot onder- of overinvesteringen in offshore-windenergie leiden. Dat zou verlies van maatschappelijke welvaart opleveren en hogere kosten voor de eindgebruikers.

Meer… NWO 

Related news

List of related news articles