Goedkeuring projectplan Spui Oost ter inzage

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben bij besluit van 26 juni 2014 goedkeuring verleend aan het projectplan Dijkversterking Spui Oost, zoals op 27 maart 2014 is vastgesteld door de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta.

Achtergrond
Uit de periodieke keuring is gebleken dat delen van de primaire kering aan de west kant van de Hoeksche Waard over een lengte van 8,3 kilometer niet voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en om die reden versterkt moeten worden. Het gaat om de Westdijk, dorpskern Goudswaard, de Molenpolderdijk, Piershil west en oost, Spuidijk dorpskern Nw-Beijerland en de Spuidijk Landelijke Korendijk. Deze dijkvakken zijn samengevoegd tot het dijkversterkingsproject Spui Oost.

Procedure
Voor deze dijkversterking is door Waterschap Hollandse Delta een ontwerp projectplan opgesteld. Ter onderbouwing van het gekozen voorkeursalternatief heeft het waterschap een PN/MER (projectnota/milieueffectrapportage) opgesteld.

Voor de uitvoering van het project zijn verschillende besluiten in ontwerp opgesteld, namelijk:

Door gemeente Oud-Beijerland een ontwerp omgevingsvergunning bouwen opgesteld;
Door de gemeente Korendijk een ontwerp omgevingsvergunning bouwen en een ontwerp vergunning afwijking bestemmingsplan;
Door de provincie Zuid-Holland een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet.
Het ontwerp projectplan, de projectnota/MER met relevante stukken en de ontwerp besluiten van de benodigde vergunningen hebben eerder van 2 december 2013 tot en met 13 januari 2014 ter inzage gelegen. In deze periode zijn vijftien zienswijzen ingediend. De beantwoording van de zienswijzen is opgenomen in de bijgevoegde Nota van Beantwoording. Twee van deze zienswijzen hebben tot beperkte aanpassingen van het projectplan geleid en is er een aanvullende onderbouwing voor de trajectkeuze bij Goudswaard toegevoegd.

Inzage
Het, door het waterschap vastgestelde, projectplan, de projectnota/MER, het vaststellingsbesluit van het waterschap, inclusief de Nota van Beantwoording en de uitvoeringsbesluiten liggen van 21 juli 2014 tot 1 september 2014 op werkdagen ter inzage bij:

Waterschap Hollandse Delta. Bezoekadres: Handelsweg 100 te Ridderkerk. Open tijdens kantooruren en telefonisch bereikbaar op 0900-2005005;
Provincie Zuid-Holland. Bezoekadres: Het Loket, ruimte A0.51, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag. Open tijdens kantooruren en telefonisch bereikbaar op 070-4418855;
Gemeentehuis van de gemeente Korendijk. Bezoekadres: Voorstraat 31 te Piershil. Open op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Telefonisch bereikbaar op: 0186-697777 Gemeente Oud-Beijerland. Bezoekadres: W. van Vlietstraat 6 te Oud-Beijerland. Open op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en telefonisch bereikbaar op 0186-646566;

Meer… Waterschap Hollandse Delta