Groene Poort, parkeerautomaten als dam in Nieuwe Waterweg

Groene poort - Parkeermeter

De betonnen voeten van de Rotterdamse parkeerautomaten die nu vervangen worden, krijgen een nieuwe bestemming in de Nieuwe Waterweg. Ze gaan dienen als ‘langsdam’ om daarachter natuurlijke oevers te laten ontwikkelen. Het is voor de eerste maal dat restmateriaal op deze manier wordt hergebruikt voor natuurontwikkeling in de Rotterdamse haven. Vorig jaar tekenden daartoe Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf de samenwerkingsovereenkomst ‘De Groene Poort’.

Het is de bedoeling dat nog deze maand aannemer Blom de ‘langsdam’ gaat aanleggen. Dat gebeurt tussen twee kribben langs de Rozenburgse landtong ter hoogte van de nieuwe manege (havennummer 4640). Eerst wordt een bedding gestort van bodem beschermend materiaal dat afkomstig is uit de Maas. Het moest verwijderd worden omdat er voor de Nova terminal nieuwe steigers worden aangelegd. Het materiaal is van te voren gekeurd en schoon verklaard. Daarna worden de betonnen voeten er bovenop gelegd. En wel zodanig dat het water er tussen door kan sijpelen. Daarna zal het gebied tussen oever en dam worden verhoogd met vrijkomende grondstromen van de Grondbank Rotterdam. Daarna kan de natuur zijn gang gaan.

Parkeermeters
De gemeente Rotterdam is dit jaar begonnen met de vervanging van in totaal 2900 parkeermeters. De meters zijn verouderd – ook door het einde van het gebruik van de Chipknip – en worden vervangen door moderne automaten waar parkeerders zich met hun kenteken aanmelden. Inmiddels zijn alle parkeerautomaten aan de Rechter Maasoever verwijderd. Medewerkers van de sociale werkplaats in Charlois strippen de apparaten en halen ze uit elkaar. De 600 kilo tellende betonnen voeten worden vervoerd naar de Rijkswaterstaatkade  bij de Rozenburgse landtong aan de Nieuwe Waterweg. Vandaar gaat aannemer Blom met de voeten enkele kilometers verderop de ‘langsdam’ aanleggen.

Groene Poort (persbericht 2 oktober 2013)
Bij de Groene Poort zal onder meer restmateriaal van oude kademuren uit de haven worden hergebruikt voor de aanleg van ‘langsdammen’ (stenen dammetjes evenwijdig aan de oever) om de scheepsgolven te breken. Het gaat om grof materiaal – hei- of betonpalen – dusdanig opgestapeld dat ze een eenheid vormen en dat er water tussendoor kan lopen. Daarachter wordt de waterbodem ondieper door het storten van schoon restmateriaal dat vrijkomt uit bouwwerken uit de directe omgeving. Normaliter moet dat naar een stortplaats worden vervoerd. Nu kan het in de havendelta.

Hierdoor ontstaan slikken tussen de kribben . Langs deze nieuwe natuurvriendelijke oevers  komt op deze manier leef- en fourageergebied voor trekvissen zoals de Atlantische steur en voor trekvogels. Het gaat om een gebied van vijf kilometer aan de zuidoever van de Nieuwe Waterweg op de landtong Rozenburg tussen Rozenburg en de stormvloedkering (rivierkilometer 1019-1026).

Het project De Groene Poort draagt bij aan een aantrekkelijke en duurzame stad en haven. Het gebruik van restmateriaal levert zowel een kostenbesparing als CO2-reductie op. De partijen combineren natuur, landschap èn veiligheid op basis van het principe werken met de natuur. Omdat op de korte termijn – 10 jaar – de Groene Poort zich vooral richt op het versterken van natte natuurwaarden en het onderhoud beperkt is, treedt Rijkswaterstaat op als beheerder.

Havendelta
De Nieuwe Waterweg is de enig overgebleven open verbinding tussen de zee en Rijn-Maasmonding. Door de betonnen glooiingen en kades is hier weinig meer over van de vroegere maasvlaktes; van de dynamiek die zo typerend is voor delta’s. Een plek waar land en water – zout en zoet – elkaar geleidelijk ontmoeten. Een voedselrijk gebied, ideaal voor jonge vissen en garnalen!

De bedoeling is dat er hier tussen de kribben weer intergetijdegebied ontstaat; een overgangsgebied van water naar land dat bij eb droogvalt en waar het water langzamer stroomt. Dit zijn slikken. Deze slikken zullen geleidelijk begroeid raken met zoutminnende planten en ontwikkelen zich daarna tot gorzen met karakteristieke vegetatie. Intergetijdegebieden vormen rust-, foerageer- en leefgebied voor een verscheidenheid aan diersoorten en vertegenwoordigen daarom een hoge natuurwaarde.

Om uiteenlopende redenen nemen de vier partijen deel aan de ‘Groene poort’:

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat kan door samen te werken in de Groene Poort meerdere doelen realiseren:

·        Een grote kostenbesparing op de lange termijn, Kader-Richtlijn-Water-opgave (KRW);
·        Afronden van de bestuurlijke afspraak over de herinrichting van de Landtong Rozenburg;
·        Innoveren door de samenwerkingsvorm en het hergebruik van bouwmateriaal;
·        CO2-reductie door hergebruik van bouwmateriaal.

Meer… Havenbedrijf, Gemeente Rotterdam en Wereld Natuur Fonds