Haven Rotterdam wil CO2 coalitie in Noordwest Europa

Havenbedrijf Rotterdam roept het kabinet op om met landen in Noordwest-Europa een coalitie te vormen voor de invoering van een gezamenlijke CO2-prijs. CEO Allard Castelein hield op de Energy in Transition Summit 2018 van het Havenbedrijf op het RDM-terrein in Rotterdam een krachtig pleidooi voor een veel hogere CO2-prijs, in samenhang met een nieuw industriebeleid voor ons land.

“Een Noordwest-Europese coalitie waarborgt een level playing field voor de industrie”
Castelein wil met een aanzienlijke hogere CO2-prijs nieuwe investeringen in schone technologieën en innovatie stimuleren. “Een prijs in de range van 50-70 euro per ton CO2 stimuleert bedrijven om te investeren in oplossingen die we echt nodig hebben om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Ik ben geen voorstander van een solistische aanpak zoals Groot-Brittannië deed voor elektriciteitsproductie. Nederland is als doorvoerland sterk verbonden met ons omringende landen. Een Noordwest-Europese coalitie waarborgt een level playing field voor de industrie.”

Resultaten van CO2-impact transport over zee en achterland
Op de bijeenkomst maakte het Havenbedrijf ook de resultaten bekend van de CO2-impact van transport over zee en in het achterland. Uit het onderzoek van Wuppertal Institut blijkt dat met transport over zee en in het achterland met Rotterdam als eind- of vertrekpunt jaarlijks circa 25 miljoen ton CO2 is gemoeid. Het grootste deel hiervan (21,5 miljoen ton) kan aan zeetransport worden toegeschreven. Om ook deze sector te laten voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs dient de uitstoot in 2050 met 95% te zijn teruggebracht. Dit kan voor het eerste deel (tot 50%) op basis van efficiency, maar daarna moeten andere brandstoffen worden ingezet. Volgens het Wuppertal Institut kunnen LNG en biofuels de komende decennia helpen om de transitie vorm te geven, maar het uiteindelijke doel kan alleen worden bereikt op basis van elektrificatie, waterstof en ook de inzet van synthetische brandstoffen zoals methanol.

Stimuleringsregeling voor zeevaart en 100% korting voor binnenvaart
Het bedrijf kondigde een stimuleringsregeling aan van 5 miljoen euro voor scheepseigenaren en charteraars die experimenteren met low-carbon of zero-carbon brandstoffen voor klimaatvriendelijke zeevaart. Voor de binnenvaart maakte het Havenbedrijf de invoering bekend van een korting van 100% op binnenhavengeld wanneer wordt voldaan aan het platina label van Green Award.

Nieuwe onderzoekscijfers
Het havenindustriegebied Rotterdam/Moerdijk staat voor de opgave om per 2030 jaarlijks 20 miljoen ton CO2 te reduceren (-49% ten opzichte van 1990). Het Havenbedrijf is er van overtuigd dat dit doel kan worden gerealiseerd als bijdrage aan het nationale Klimaatakkoord. “We zijn in deze regio op tijd begonnen”, aldus Castelein die voorzitter is van de klimaattafel voor Rotterdam/Moerdijk. “In onze portfolio beschikken we nu over circa 40 projecten om de energietransitie vorm te geven. Het gaat daarbij zonder uitzondering om coalities van bedrijven die zich gezamenlijk inzetten voor de opdracht om én klimaatverandering een halt toe te roepen én een vitale haven van wereldklasse te behouden.”

Radicale verandering nodig 
De weg naar 2050 met een broeikasgasreductie van 95% is ingrijpender. “Nu wordt veelal gekeken naar end-of-pipe oplossingen voor een optimalisatie van het bestaande energiesysteem, richting 2050 gaat het echt om een radicale verandering van het systeem.”