Havenbedrijf Rotterdam 5e partner in stroomeiland Noordzee

Havenbedrijf Rotterdam is de vijfde partner die mee doet met het ontwikkelen van een groot eiland midden in de Noordzee, de ‘North Sea Wind Power Hub’. Het eiland moet de verbinding worden tussen de nieuwe grote windmolenparken op de Noordzee met de omringende landen. 

Het plan voor de ‘North Sea Wind Power Hub’ zijn begin maart gepresenteerd. Het North Sea Wind Power Hub-consortium, dat tot nu toe bestond uit TenneT TSO B.V. (Nederland), Energinet (Denemarken), TenneT TSO GmbH (Duitsland) en Gasunie, zijn blij met de deelname van het Havenbedrijf. De recente ervaring van het Havenbedrijf met het creëren van de Tweede Maasvlakte is een belangrijke aanwinst voor het consortium.

De vijf partners gaan samen verder onderzoek doen naar de ontwikkeling van een grootschalig, duurzaam Europees energiesysteem op de Noordzee. Om de EU-klimaatdoelstellingen te halen moet er veel meer offshore-windenergievermogen op de Noordzee komen.  De schattingen daarvoor variëren van 70 GW tot 150 GW op de Noordzee in 2040. Een specifiek door het consortium ontwikkeld scenario, gebaseerd op de COP21-doelen van het klimaatakkoord van Parijs, gaat uit van 180 GW aan offshore-windvermogen op de Noordzee in 2045.

“Het havencomplex stoot een kleine 20 procent van alle CO2 van Nederland uit”, zegt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf tegen NOS. “Dus wil Nederland die reductie halen, dan zal de haven moeten meedoen.”

Tienduizenden banen
De haven wil straks het hele industriegebied op hernieuwbare energie laten draaien. Daarvoor zijn zo’n duizend zeer grote windmolens nodig. Castelein heeft ook laten uitrekenen hoeveel banen het plan kan opleveren in de Rotterdamse haven. “Dit kan naar schatting werkgelegenheid creëren voor ongeveer 30.000 mensen in 2030. Dit is natuurlijk enorm aantrekkelijk. Als je andere industrieën ziet verminderen, kun je dit compenseren met nieuwe industrieën met nieuwe werkgelegenheid.”

Kosten
Op dit moment worden windmolenparken op zee nog dicht bij de kust aangelegd, om de prijs laag te houden. Maar volgens Mel Kroon van Tennet houdt dat op een gegeven moment op en moet er verder weg op zee gebouwd worden en dat wordt vanzelfsprekend duurder.

Doggersbank
Om te voorkomen dat de kosten dan enorm oplopen, is het beter om veel windmolens bij elkaar te zetten rond een nieuw eiland, zeggen Kroon en Castelein. Op een locatie die niet te diep is, waar veel wind staat en waar het mogelijk is om verbindingen te leggen met omliggende landen. Gekeken wordt daarom naar de Doggersbank.