Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt Europees voorstel voor hogere CO2 prijs

Het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt het voorstel van de Europese Commissie om 900 miljoen CO2 -emissierechten voorlopig uit de markt te nemen en uitgesteld te veilen. Deze maatregel moet meer reële CO2 -prijzen opleveren zodat projecten die de uitstoot van CO2 moeten beperken, alsnog doorgang kunnen vinden. De historisch lage CO2 prijzen frustreren milieumaatregelen en initiatieven voor onder andere het opslaan en afvangen van CO2 (CCS: Carbon Capture and Storage).

Het opvangen, transporteren en opslaan van CO2 is een van de pijlers van het nationale klimaatbeleid van het kabinet en is ook nodig om in Nederland ruimte te houden voor economische groei. CCS kan op wereldschaal een reductie van 15-55% van de benodigde CO2-reductie in het jaar 2100 realiseren.

ROAD
Het Havenbedrijf en haar partners in het Rotterdam Climate Initiative (RCI) maken zich hard voor het ROAD project in de Rotterdamse haven (Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject) dat jaarlijks 1,1 miljoen ton CO2 kan afvangen en opslaan (CCS).De historisch lage CO2 prijs belemmert echter de voortgang van het project doordat het momenteel commercieel niet aantrekkelijk is CO2 af te vangen en op te slaan. Een eenmalige interventie in het EU ETS (Emissiehandelssysteem), dat leidt tot een hogere CO2 prijs, kan de voortgang van verschillende CCS projecten in Europa een ‘boost’ geven.

Daarnaast bepleit het Havenbedrijf in RCI verband, ook structurele aanpassingen in de werking van het EU ETS. Het gaat dan om het verhogen van de CO2 reductie doelstelling naar 30% in 2020 (i.p.v. 20%), een herziening van de jaarlijkse lineaire reductie factor die gericht is op een CO2 reductie van 80 tot 95% in 2050 (t.o.v. 1990) en het beperken van de toestroom van internationale CO2 emissierechten.

Op 3 juli buigt het Europees Parlement zich over deze kwestie. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft zich de afgelopen periode actief ingezet om zijn visie in Brussel te etaleren. Met deze actie sluit het zich aan bij de Internationale Emissie Handel Associatie (IETA) die namens haar 140 leden oproept een eenmalige interventie in het EU ETS te ondersteunen.

Meer… Port of Rotterdam