Haventarieven Rotterdam in 2014 op niveau 2008

Haven RotterdamKLEIN

De afgelopen jaren gaf het Havenbedrijf forse kortingen op het havengeld in verband met de economische situatie. Het afgelopen jaar zo’n 8,5%. Die jaarlijkse kortingen worden nu structureel gemaakt. Tegelijkertijd gaan de tarieven volgend jaar 1% omhoog ten opzichte van 2013. Daarmee komen de haventarieven voor 2014 op precies hetzelfde niveau als in 2008. Dit heeft het Havenbedrijf Rotterdam besloten na constructief overleg met het havenbedrijfsleven.

Daarnaast hebben de partijen afgesproken de bestaande korting voor zogenoemde transhipment containers in 2014 voort te zetten. Transhipment containers gaan nadat ze per zeeschip zijn aangekomen vanaf de terminal direct over zee verder. Ook is een aantal afspraken gemaakt over aanpassingen van de tariefstructuur in 2014 (zoals het gelijk trekken van de tarieven voor shortsea en RoRo) en is afgesproken de komende jaren meer van dit soort hervormingen te onderzoeken. Uitgangspunt daarbij is dat deze per saldo niet tot een verhoging of verlaging zullen leiden.

Het vorig jaar ingestelde Duurzaamheidsfonds blijft bestaan. In 2013 en 2014 is in totaal € 5 miljoen van de inkomsten uit het havengeld beschikbaar voor initiatieven om de haven duurzamer te maken. Afgesproken is nu om € 2 miljoen daarvan uit te trekken om het vervoer per spoor te stimuleren.

Hans Smits, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam: “De afgelopen jaren gaven we steeds incidentele kortingen. Door die nu om te zetten in een blijvende korting bieden we reders duidelijkheid voor de lange termijn.”

Steven Lak, voorzitter van Deltalinqs; “Dit is verstandig van het Havenbedrijf en geeft een sterk signaal aan de markt. Het havenbedrijfsleven heeft een belangrijke aanjaagfunctie voor de Rotterdamse en Nederlandse economie. Het is daarom goed om te blijven werken aan concurrerende haventarieven en andere kosten.”

Albert Thissen, voorzitter van de Vereniging Rotterdamse Cargadoors: “Het Havenbedrijf heeft opnieuw laten zien oog te hebben voor de moeilijke situatie waarin de markt zich bevindt. Met de gematigde verhoging van de tarieven enerzijds en het structureel maken van de in het verleden gegeven kortingen anderzijds is daarin een goede balans gevonden”.

Binnenhavengelden
De afspraken over de structurele korting en de indexatie van 1% gelden ook voor het binnenhavengeld. Daarnaast zijn de huidige milieu-incentives voor de binnenvaart ook in 2014 van toepassing.

Marktconsultatie
Het Havenbedrijf en Deltalinqs hebben een convenant over de manier waarop jaarlijks de hoogte van het zeehavengeld wordt vastgesteld. Door gestructureerde marktconsultatie komt de sector tegemoet aan de wens van de overheid voor zelfregulering van de tarieven. Bij deze consultatie worden onder andere inflatie, marktomstandigheden en economische ontwikkeling tegen elkaar afgezet. De tarieven gelden voor de zeehavens van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Dordrecht en Moerdijk.

Havengeld
Havengeld is één van de inkomstenposten van het Havenbedrijf en wordt in rekening gebracht aan de rederijen die Rotterdam aandoen. In 2012 ontving het Havenbedrijf € 294 miljoen aan zeehavengeld en € 14 miljoen aan binnenhavengeld. De andere grote inkomstenbron van het Havenbedrijf is met € 292 miljoen de verhuur en erfpacht van terreinen.

Meer… Port of Rotterdam