ILT sluit toezichtconvenant met TU Delft

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Technische Universiteit Delft (TU Delft) hebben op 4 maart een toezichtconvenant ondertekend. De TU Delft is de eerste universiteit die met de ILT een toezichtconvenant sluit.

In het convenant is afgesproken dat laboratoriumwerkzaamheden van de TU Delft waar de ILT op toeziet, in toenemende mate bij de universiteit wordt neergelegd. De ILT voert tijdens de looptijd van het convenant reality checks uit op de gemaakte afspraken. Op die manier wordt invulling gegeven aan het vertrouwen dat de basis is voor het convenant.

De TU Delft werkt samen met vele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland en staat bekend om haar hoge standaard van onderzoek en onderwijs. De TU Delft heeft volgens de ILT als voorbereiding op het convenant de afgelopen tijd laten zien uitstekend in staat te zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen om te zorgen voor een goede naleving van de wettelijke regels en voorschriften.

Voordat het convenant werd ondertekend, heeft de ILT bij de TU Delft een uitgebreid toetsingstraject doorlopen. Daarbij heeft de ILT onder andere enkele risicovolle processen getoetst, zoals het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Uit deze toetsen bleek dat de TU Delft de geldende wet- en regelgeving voldoende naleeft. Ook heeft de ILT vastgesteld dat het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de TU Delft haar verantwoordelijkheid neemt bij het interne toezicht.

De ILT wil met het afsluiten van convenanten organisaties stimuleren tot een hoogwaardige bedrijfsvoering en wil bevorderen dat de risico’s op niet naleving worden teruggedrongen. Hierdoor kan de ILT zich meer richten op organisaties en instanties die de naleving van wet- en regelgeving onvoldoende geborgd hebben.

Meer… Inspectie Leefomgeving en Transport