IMARES onderzoekt mogelijkheden schone scheepvaart

ImaresOnderzoekSchoneScheepvaart

Ballastwater, toxiciteit van coatings, introductie van exotische soorten door aangroei op de romp; IMARES onderzoekt en geeft advies over hoe de grootste impacts van scheepvaart op ecosystemen gereduceerd kunnen worden.

IMARES gebruikt DNA Sequencing, risicoberekeningen, monitoring, data over ecosystemen en modellen en werkt nauw samen met kennisinstellingen zoals MARIN en NIOZ en met wereldspelers zoals TU Delft, TNO, Smit en Damen Shipyards om duurzamere scheepvaart mogelijk te maken.

IMARES beschikt over unieke hoeveelheid data over ecosystemen over een lange periode en heeft de kennis en techniek om ecosystemen en soorten te monitoren. Deze activiteiten zijn van onschatbare waarde bij het ontwikkelen van duurzame scheepvaart zowel voor vracht- als visserijscheepvaart.

Onderzoek ballastwater
IMARES heeft unieke faciliteiten als het gaat om ballastwater-onderzoek. Gekeken wordt naar de resterende toxiciteit van ballastwater dat is behandeld met biociden, in verschillende mariene soorten in single species tests. Deze tests kunnen ook bij zeer lage temperaturen worden uitgevoerd. Dit is nodig omdat de schepen steeds vaker de vrijgekomen vaarroute langs de Noordpool kiezen.

Schepen laden ballastwater in om bij verschillende lading in balans te blijven. Samen met het ballastwater worden ook niet-inheemse soorten over de hele wereld vervoerd. Lozing van ballastwater kan leiden tot lokale verstoringen van ecosystemen langs de kust. International Maritime Organization (IMO) heeft een verplicht kader voor het beheer van ballastwater aan boord van schepen.

De residu-toxiciteit van behandeld ballastwater wordt getest met behulp van bacteriën, algen, weekdieren, raderdiertjes, schaaldieren en een vis in single species tests. De ecotoxicologische eindwaarden (NOEC, LOEC, EC50, EC100) worden bepaald.

Normen en richtlijnen voor duurzame ontwikkeling in het Noordpoolgebied
IMARES participeert ook in het onderzoek naar duurzame ontwikkeling van de Noordpool. Door terugtrekkend zee-ijs, worden nieuwe economische activiteiten ontwikkeld in het Noordpoolgebied, zoals scheepvaart, offshore olie- & gaswinning en havenontwikkeling.

Het beheren van milieukwaliteit (ecosystemen) en het exploiteren van Arctische hulpbronnen is een uitdaging op vele verschillende niveaus, in een complexe interactie tussen mens en natuur. Kennis en methodieken zijn nodig om inzicht te krijgen in de effecten op het milieu en op sociaal-economisch vlak en de mate waarin deze effecten gereduceerd kunnen worden.

Voor het opbouwen van deze kennis investeert Wageningen UR bijna 1 miljoen euro in de komende vier jaar. Allianties met publieke en private partijen worden gebouwd om tools te ontwikkelen waarmee impacts op mens en milieu in kaart worden gebracht van nieuwe activiteiten. Als case study is het noordwesten van Rusland gekozen, inclusief de haven van Moermansk en het Yamal-schiereiland.

Duurzame visserijschepen
De Nederlandse kottervisserij is sinds enige jaren bezig met innovatie van visserijtechnieken. Door innovatie wordt geprobeerd om zuiniger te vissen voor een lager brandstofverbruik. Dit hangt vaak samen met minder contact van het vistuig met de bodem. Ook worden andere technieken ontwikkeld om de vangstsamenstelling te veranderen: zo kunnen discards worden verminderd en kunnen andere commercieel interessante soorten worden gevangen waar quota minder beperkend voor zijn.

Meer… IMARES