Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Informatiebijeenkomst Flevokust

Op donderdagavond 28 augustus 2014 organiseert provincie Flevoland een informatiebijeenkomst over Flevokust, de nieuwe haven met industrieterrein die aan de noordkant van Lelystad. Onderwerp van gesprek is de inspraak op de inpassingsplannen, het Milieueffectrapport en de andere stukken die van 14 augustus tot en met 24 september ter inzage liggen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de actuele ontwikkelingen in het project Flevokust, of vragen heeft over de inspraakprocedure.
Sinds begin 2014 werkt de provincie Flevoland, samen met de gemeente Lelystad, het waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat aan een nieuw plan voor Flevokust. Inmiddels is gekozen voor een variant met een buitendijkse overslaghaven met containerterminal en een binnendijks industrieterrein. Voor dit plan hoeft de dijk niet te worden omgelegd en ook is fors van het industrieterrein ophogen niet nodig. Voor de realisatie van het buiten- en binnendijkse terrein wordt ten slotte uitsluitend schoon materiaal, zoals zand, gebruikt. Na de keuze voor de ‘knip’ is de provincie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de haven en gemeente Lelystad voor de realisatie van het industrieterrein. Provincie en gemeente werken nauw samen om ervoor te zorgen dat Flevokust één integrale ontwikkeling blijft.
Op 28 augustus 2014 gaan provincie en gemeente kort in op de stand van zaken in beide projectonderdelen. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de stukken die ter inzage zijn gelegd en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Programma informatiebijeenkomst 28 augustus 2014… Provincie Flevoland