Integraal Beheerplan Noordzee 2015

De komende tien jaar is er voldoende ruimte op de Noordzee beschikbaar als er zorgvuldig gebruik van wordt gemaakt. De Noordzee kan zijn belangrijke rol voor de Nederlandse economie goed blijven vervullen en gebieden met bijzondere natuurwaarden worden beschermd. Dit blijkt uit het Integraal Beheerplan Noordzee (IBN) 2015, dat staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Met het IBN 2015 wordt er gewerkt aan een gezonde, veilige en rendabele zee. Het IBN 2015 is een uitwerking van de Noordzeeparagraaf uit de Nota Ruimte en is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Met het IBN 2015 zijn genoeg instrumenten beschikbaar om toekomstige ontwikkelingen die op de Noordzee afkomen in goede banen te leiden.

In het IBN 2015 geeft het Rijk aan hoe het beheer van de Noordzee de komende tien jaar vorm krijgt. Dat gebeurt door verschillende activiteiten op de Noordzee goed naast of in combinatie met elkaar te laten ontwikkelen. Scheepvaart, olie- en gaswinning, zandwinning, windturbineparken en bijzondere natuurwaarden hebben ieder hun eigen voorkeursgebieden. In het IBN 2015 wordt verder aangegeven hoe initiatieven en vergunningaanvragen op de Noordzee worden beoordeeld. Bij die beoordeling wordt onder meer gekeken naar het effect op het ecosysteem, nut en noodzaak van de activiteit en naar efficiënt ruimtegebruik.

De Noordzee heeft een belangrijke functie voor de natuur. Gebieden met bijzondere ecologische waarden, namelijk een deel van de kustwateren, het Friese Front, de Klaverbank en de Doggersbank krijgen in het IBN 2015 extra bescherming, maar gaan niet op slot. Het gebruik van deze gebieden blijft mogelijk mits de kenmerkende waarden niet worden aangetast.

Met het oog op een betere dienstverlening aan de gebruikers van de Noordzee gaan de betrokken ministeries hun samenwerking versterken in een Beheerdersnetwerk Noordzee. Het accent zal daarbij liggen op vergunningverlening en informatievoorziening.

Bron: Min V&W, 11-07-2005;