Kabinet moderniseert wetgeving nationaliteit zeeschepen

Verouderde en versnipperde regelgeving op het gebied van nationaliteit van zeeschepen wordt vervangen door een nieuw, overzichtelijk en gemoderniseerd stelsel, dat heeft de Ministerraad besloten.

Dit maakt vlagregisters aantrekkelijker, omdat onnodige belemmeringen voor de exploitatie van een zeeschip worden weggenomen, zodat reders snel kunnen inspelen op veranderde marktomstandigheden. Dat levert de scheepvaartsector economische voordelen op, wat goed is voor de hele Nederlandse maritieme cluster.

Ook wordt het bij ernstige overtredingen eenvoudiger de nationaliteit van een^ schip te ontnemen. Zonder deze nationaliteit mag een kapitein de Nederlandse vlag niet voeren.

Deze nieuwe Rijkswet nationaliteit zeeschepen, die zal gelden voor Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, bevat regels over het verlenen van de nationaliteit van het Koninkrijk der Nederlanden aan zeeschepen en de afgifte van zeebrieven.

 De inhoud van het wetsvoorstel tot wijziging van de Zeebrievenwet is opgenomen in de nieuwe Rijkswet. Daarom heeft het kabinet besloten dat wetsvoorstel in te trekken. Bij de opstelling van de Rijkswet nationaliteit zeeschepen is rekening gehouden met de eerdere commentaren vanuit de Tweede Kamer op het wetsvoorstel.

 De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State van het Koninkrijk te zenden. De tekst van het voorstel van de Rijkswet en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: RVD, 19 mei 2011