Kabinet moet nu snel duidelijkheid geven over uitrol offshore wind

  • binnenland

Het nieuwe kabinet moet snel duidelijkheid geven over de uitrol van windparken op het Nederlands deel van de Noordzee en moet de wetgeving op orde maken, zodat betrokkenen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Daarmee reageert de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) op het bericht dat TenneT stelt dat het niet haalbaar meer zou zijn in 2020 alle gewenste windparken op zee aan te sluiten. NWEA: “De politiek moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen.”

In een interview met Energeia noemt commercial officer Lex Hartman van TenneT het praktisch onmogelijk nog 6.000 MW windenergie op de Noordzee in 2020 aan te sluiten op het net. De noodzakelijk materialen zouden niet meer op die termijn leverbaar zijn. Er zouden wachttijden gelden tot 5 jaar. TenneT geeft aan dat veel voorwerk is verricht, maar dat ligt bij het Ministerie “in een kast met een strik erom” (https://www.energeia.nl/preview/1738-Tennet-offshore-NL-doelstelling-onhaalbaar-wegens-materiaaltekort-stopcontact.html?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed)

Door TenneT alsnog versneld verantwoordelijk te maken voor het net op zee kan de organisatie keuzes maken rond de aansluiting van het net en de noodzakelijke procedures in gang zetten. Vooruitlopend op wetgeving kan TenneT de opdracht krijgen voorbereidingen te treffen. TenneT doet op dit moment al ervaring op met het aansluiten van offshore wind in Duitsland.

Minister Verhagen (EL&I) wilde voorheen geen haast maken met wetgeving rond het net op zee, omdat er nog geen besluitvorming over de bouw van windparken plaatsvond. Nieuwe wetgeving voorzag hij daarom pas voor 2015. “Het gevolg van dat bewuste uitstel van besluitvorming zien we nu. TenneT kon zijn verantwoordelijkheid niet nemen en onderzoeken bleven in de la liggen”, aldus Ton Hirdes, directeur NWEA. “Alleen door nu snel door te pakken, kan Nederland nog een rol van betekenis gaan spelen in offshore wind .”

De Tweede Kamer nam enkele jaren geleden een motie van Diederik Samsom (PvdA) aan, waarin de minister wél om snelle invoering van de noodzakelijke wetgeving is gevraagd. Hirdes: “Dat verzoek heeft de minister naast zich neergelegd. De motie moet nu onverwijld worden uitgevoerd.”

Dat TenneT aangeeft dat er problemen zouden kunnen dreigen is wrang, meent Hirdes. “Hier hebben wind- en energiesector én Tweede Kamer voor gewaarschuwd. Vertraging door uitstel van besluitvorming leidt tot hogere kosten en uiteindelijk tot onoverkomelijke problemen. De politiek moet nú alsnog zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Er is al veel voorwerk verricht voor offshore wind, zowel wat betreft ruimtelijke mogelijkheden, als de wijze van uitgifte van locaties en de aansluiting op het net. “Versnelling van besluitvorming is mogelijk en dat maakt een snelle doorstart met wind op zee mogelijk. Het gaat uiteindelijk om de politieke wil.”

Het nieuwe kabinet moet volgens NWEA het kabinet worden dat de beslissing neemt tot de aanleg van een demonstratiepark op de Noordzee (300 MW) en dat de grote uitrol van wind op zee in gang zet (zie de brief van NWEA aan de formateurs https://www.nwea.nl/Persbericht-regeerakkoord). Offshore wind biedt Nederland grote economische mogelijkheden en is daarom een excellente kans om de economische groei op gang te krijgen. Een eigen thuismarkt is daarbij van groot belang. Het Rijk erkent de economische mogelijkheden; deze zijn zowel in de Green Deal Offshore Wind als in de Topsector Wind op Zee benoemd.

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten