Leeuwarder hogescholen doen onderzoek naar effecten olieramp Waddenzee

NHL Hogeschool gaat in samenwerking met Stenden Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) en de Waddenvereniging de effecten van mogelijke olieverontreinigingen in de Waddenzee op innovatieve wijze in kaart brengen. Het onderzoek, waarvoor het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA subsidie heeft verleend, levert instrumenten op waarmee de juiste keuzes kunnen worden gemaakt voor het bestrijden van een olieverontreiniging in de Waddenzee. Het project is op 1 juni 2015 van start gegaan en zal ongeveer vier jaar in beslag nemen.

Het werelderfgoed Waddenzee kent een uniek landschap en een uitzonderlijk rijke natuur. Ook veel economische sectoren (visserij, industrie, scheepvaart en toerisme) zijn afhankelijk van een gezonde Waddenzee. Dit gebied moet dan ook goed beschermd worden tegen allerlei mogelijke calamiteiten zoals een olieramp. Uit diverse gesprekken met professionals, werkzaam in zowel de publieke sector als het mkb, is gebleken dat er onvoldoende inzicht is in de mogelijke ecologische en economische effecten van een olieverontreiniging en de bestrijding hiervan. Zo is de huidige kennis nog erg statisch en scenario-afhankelijk. Om de nodige kennis te verwerven heeft het lectoraat Maritiem, Marien, Milieu & Veiligheidsmanagement (MMMV) van  NHL Hogeschool het initiatief genomen tot dit onderzoeksproject.

Het onderzoek richt zich vooral op de ecologische en economische effecten van een olieramp in de Waddenzee. De effecten worden in beeld gebracht door Hogeschool VHL (ecologische) en Stenden (economische). De huidige risico’s van een olieramp in de Waddenzee worden in kaart gebracht door de Waddenvereniging. De opleiding Informatica van NHL Hogeschool gaat met al deze informatie en met ondersteuning van het lectoraat een bestrijdings-effect tool ontwikkelen. Deze tool zal een score geven aan de effecten op een bepaalde locatie op een bepaald moment. Hierdoor kunnen in het geval van een calamiteit in de Waddenzee sneller de juiste keuzes worden gemaakt om een zo’n efficiënt mogelijke bestrijding toe te passen.

Rond het onderzoeksproject is een projectteam geformeerd waarin de volgende partijen deelnemen:
·         NHL Hogeschool: Lectoraat Maritiem, Marien, Milieu & Veiligheidsmanagement onder leiding van dhr. W. Koops.
·         Stenden Hogeschool: Lectoraat Mariene Wetlands Studies onder leiding van dhr. H. Revier.
·         Hogeschool VHL: Lectoraat Kust en Zee onder leiding van mevr. P. Walker.
·         Waddenvereniging onder leiding van mevr. E. Kuipers.

Daarnaast zijn de Waddenunit, Rijkswaterstaat, IMARES en Deltares erbij betrokken.