LNG onmisbaar onderdeel van een duurzame brandstoffenmix

  • binnenland

LNG Carriers (10)

De Duurzame Brandstoffenvisie beschrijft een ambitieus maar realistisch pad om te komen tot een duurzame brandstoffenmix in de mobiliteitssector. LNG (vloeibaar aardgas) wordt hierin nadrukkelijk gezien als een belangrijk onderdeel, voor zowel scheepvaart als zwaar wegvervoer. LNG is onmisbaar voor CO2-reductie, de overgang naar een duurzame economie (groene groei) en de energiezekerheid van Nederland. De visie is een uitwerking van het vorig jaar gesloten SER-Energieakkoord en werd vandaag aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

Doelen
In het SER-Energieakkoord zijn lange termijndoelen voor de mobiliteits- en transportsector afgesproken: in 2030 mag deze maximaal 25 megaton CO2 uitstoten, zeventien procent minder dan in 1990. Ruim honderd partijen uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen hebben daarvoor gezamenlijk een visie op de brandstoffenmix uitgewerkt. Deze wordt het komende halfjaar omgezet naar een pakket van publieke en private maatregelen. Gerrit J. van Tongeren, voorzitter van het Nationaal LNG Platform is blij dat LNG nadrukkelijk deel uitmaakt van de visie: “De markt is enorm in beweging, bedrijven steken hun nek uit en pakken hun kansen op het gebied van LNG. Maar initiatieven worden nog vaak vertraagd door het ontbreken van eenduidige wet- en regelgeving. Het Platform zet zich in het kader van de ‘Green Deal Rijn en Wadden’ in voor het wegnemen van dit soort obstakels. Nu LNG ook in de Duurzame Brandstofvisie een centrale plaats heeft, verwacht ik dat we nog meer vaart kunnen maken en het momentum kunnen pakken.”

LNG in de Duurzame Brandstoffenvisie voor Transport
LNG en bio-LNG worden in het rapport als belangrijk onderdeel omschreven van de transitie naar een duurzame brandstoffenmix, voor meerdere modaliteiten:
1. Voor scheepvaart (short sea en binnenvaart) is (bio-)LNG de meest kansrijke optie, naast duurzame biobrandstoffen en efficiencymaatregelen, zoals vervanging van scheepsdiesel.
2. Voor lange afstand vervoer en zwaar wegtransport wordt (bio-)LNG als meest kansrijk gezien (mede door verwachte wereldwijde prijsdaling), samen met duurzame biobrandstoffen en elektrisch voor stedelijk en lichter vervoer.
3. Voor railvervoer wordt de potentie van (bio-)LNG onderzocht, in deze sector wordt verder vooral ingezet op vergroening van het elektriciteitsgebruik.
4. Ook aan touringcars wordt (bio-)LNG een duidelijke rol toegedacht

Naar bio-LNG voor optimale CO2-reductie
LNG is een schonere en stillere transportbrandstof dan diesel. Inzet leidt op korte termijn o.a. tot betere lokale luchtkwaliteit en geluidsreductie. Daarnaast leidt het tot lagere uitstoot van CO2. Wanneer op langere termijn de overstap naar bio-LNG wordt gemaakt wordt de CO2-winst nog veel groter. Pilots daarvoor zijn al in de periode 2015-2020 gepland. Bio-LNG is daarom een van de vier speerpunten van het Nationaal LNG Platform, naast veiligheid en regelgeving, ontwikkeling van een LNG-waardeketen en omgevingsmanagement.
De visie vindt u op www.energieakkoordser.nl/nieuws/brandstofvisie.aspx.

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten