Meedenken over netaansluiting windparken IJmuiden Ver kan tot 2 mei

Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen tot 2 mei 2019 meedenken over de tracéopties (route) voor het aansluiten op het hoogspanningsnet van windparken in windenergiegebied IJmuiden Ver.

TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vinden het belangrijk dat bewoners en andere betrokken partijen kunnen meedenken over hoe windenergie van zee een plek krijgt in hun leef- en werkomgeving. Vorig jaar is een eerste verkenning naar mogelijke tracés voor het ontsluiten van de windenergiegebieden op zee uitgevoerd samen met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hieruit zijn de mogelijke alternatieven gekomen waarop omwonenden en belanghebbenden nu kunnen reageren.

Mening geven kan via 2 websites

Voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/noz-ijmuiden-ver-alpha

Voor Net op zee IJmuiden Ver Beta: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/noz-ijmuiden-ver-beta

Wat gebeurt er met reacties?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT verwerken de binnengekomen reacties en leggen in overleg met regionale overheden de meest kansrijke tracés die na de zomer de onderzoeksfase ingaan vast in een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Inzage na zomer 2019

Deze notitie ligt na de zomer 2019 ter inzage. Vervolgens start voor de kansrijke tracés een milieueffectenonderzoek en wordt gekeken naar onderscheid in kosten, technische aspecten, omgevingsaspecten en toekomstvastheid. Dit wordt beschreven in een Integrale Effect Analyse, die ter inzage wordt gelegd en waarover advies aan de regionale overheden wordt gevraagd. Op basis hiervan kiest de minister van EZK samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorkeursalternatief, dat wordt uitgewerkt in ontwerpvergunningen en een ontwerpinpassingsplan, die ter inzage worden gelegd en waar uiteindelijk beroep tegen kan worden ingesteld.

Inloopavonden in voorjaar

Vanaf dit voorjaar zijn er werksessies met overheden en belangenorganisaties en openbare inloopavonden. Data van de inloopavonden staan te zijner tijd op de website en in huis-aan-huisbladen.

Over IJmuiden Ver

Het kabinet heeft bepaald dat er tussen 2024 en 2030 7 gigawatt (GW) aan windparken op zee komt. In het gebied IJmuiden Ver gaat het om windparken met een gezamenlijk vermogen van circa 4 GW.

Ondergrondse kabelverbindingen

Voor het aan land brengen van de elektriciteit die de windparken produceren, zijn twee ondergrondse kabelverbindingen nodig: Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op Zee IJmuiden Ver Beta. Het Net op zee IJmuiden Ver Alpha zal aansluiten op een hoogspanningsstation bij Borssele, Geertruidenberg of Rilland. Het Net op Zee IJmuiden Ver Beta zal aansluiten op een hoogspanningsstation op de Maasvlakte of bij Simonshaven.

Converterstations op zee en land

Om de windenergie die op zee wordt opgewekt naar land te transporteren, zal TenneT twee converterstations op zee bouwen. Op die stations komt vanaf de turbines wisselstroom binnen die daar wordt omgezet naar gelijkstroom. Dat is nodig om verlies van stroom te beperken tijdens het transport naar land via de ondergrondse hoogspanningsverbinding.

Op land zet TenneT de gelijkstroom weer om in wisselstroom via converterstations op land. Dat is nodig omdat het landelijke hoogspanningsnet op wisselstroom werkt. Voor deze converterstations op land is circa 5,5 hectare nodig. Vanaf deze stations lopen ondergrondse kabels naar een bestaand 380 kV-hoogspanningsstation. Zo komt de op zee opgewekte stroom in het landelijk elektriciteitsnet terecht.

Planning

De planning is dat Net op zee IJmuiden Ver Alpha in 2027 en Net op zee IJmuiden Ver Beta in 2029 klaar zijn. TenneT houdt rekening met een aanlegperiode van zo’n 4,5 jaar. Daarom is het streven de besluitvormingsfase begin 2023 af te ronden met een onherroepelijk inpassingsplan en uitvoeringsbesluiten.

Ga voor meer informatie over windparken en de nieuwsbrief in windenergiegebied IJmuiden Ver naar www.netopzee.eu/ijmuidenveralpha/ en www.netopzee.eu/ijmuidenverbeta/