Methanol als alternatieve brandstof biedt nieuwe kansen

Het afgelopen jaar hebben Maritiem Kennis Centrum, TNO en TU Delft met steun (via de z.g. MIIP-regeling van Nederland Maritiem Land) van het Ministerie van EZ, de mogelijkheden onderzocht om methanol in te zetten om luchtemissies in de scheepvaart drastisch te verminderen. Hoewel LNG als alternatieve transportbrandstof inmiddels toegepast wordt in de maritieme sector zijn de investeringskosten en het ruimtebeslag aan boord vooral voor kleinere schepen relatief hoog. Methanol heeft vergelijkbare milieuprestaties als LNG, maar scoort duidelijk beter op de twee bovengenoemde terreinen.

Het afgelopen jaar hebben Maritiem Kennis Centrum, TNO en TU Delft met steun (via de z.g. MIIP-regeling van Nederland Maritiem Land) van het Ministerie van EZ, de mogelijkheden onderzocht om methanol in te zetten om luchtemissies in de scheepvaart drastisch te verminderen. Hoewel LNG als alternatieve transportbrandstof inmiddels toegepast wordt in de maritieme sector zijn de investeringskosten en het ruimtebeslag aan boord vooral voor kleinere schepen relatief hoog. Methanol heeft vergelijkbare milieuprestaties als LNG, maar scoort duidelijk beter op de twee bovengenoemde terreinen.

Projectleider Pieter ’t Hart van Koers & Vaart is van mening dat methanol uitstekende perspectieven biedt. “Het is een schone fossiele brandstof die ook in grote hoeveelheden wereldwijd beschikbaar is.  Bovendien is de transitie van grijze naar groene methanol (bio- of renewable methanol) relatief simpel en vergt nauwelijks extra investeringskosten voor de reders. Wel is de kostprijs van groene methanol nog veel te hoog en ook onderhavig aan een relatief kwetsbaar subsidiesysteem.

’t Hart stelt dat er qua technische regelgeving weinig belemmeringen bestaan voor methanol als maritieme transport brandstof. “Wel is de regelgeving vaak te strikt, omdat deze afgeleid is van de regelgeving voor bijvoorbeeld cryogene brandstoffen, waardoor de kosten enorm kunnen oplopen.”

Momenteel valt de economische vergelijking tussen Marine Gas Oil (MGO), grijze methanol en groene methanol uit in het voordeel van MGO, gevolgd door grijze en tot slot groene methanol.

Doordat er op groene methanol momenteel een forse subsidie gegeven wordt, is de groene methanol bij de huidige marktprijzen vooralsnog goedkoper dan MGO. Maar het Nederlandse beleid t.a.v. subsidies op groene brandstoffen is op lange termijn niet stabiel en biedt daarmee te weinig zekerheid voor reders die over willen schakelen naar zero-emissie schepen. “Als die financiële hobbel genomen kan worden, maken we een flinke sprong voorwaarts richting de nul-emissie schepen”.

Het openbare eindrapport “Methanol as an alternative fuel for vessels” is te downloaden via Maritiem Kennis Centrum.