Nieuwe regels gewapende beveiligers koopvaardijschepen

  • binnenland

Het kabinet heeft het kader vastgesteld op grond waarvan de inzet van gewapende particuliere beveiligers op koopvaardijschepen wordt toegestaan. Hiermee wordt verdere invulling gegeven aan het kabinetstandpunt uit 2013 dat de inzet van gewapende particuliere beveiligers aan boord van Nederlandse schepen onder strikte voorwaarden mogelijk wordt gemaakt.
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie, minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, minister Hennis van Defensie en minister Koenders van Buitenlandse Zaken besloten het beleidsstandpunt naar de Tweede Kamer te sturen. Het kader dient als basis voor nieuwe, bijzondere wetgeving die in de komende periode zal worden voorbereid.

Uitgangspunt is dat altijd eerst wordt gekeken naar de mogelijkheid om transporten door het risicogebied te beveiligen met de inzet van Nederlands mariniers in de vorm van een Vessel Protection Detachment. Indien dit niet mogelijk is, kan onder voorwaarden worden toegestaan dat reders gewapende particuliere beveiligers inzetten. Deze voorwaarden hebben bijvoorbeeld betrekking op het geografische gebied van de inzet en de gestelde eisen aan de gewapende particuliere beveiligers. Er zal een gedetailleerde instructie worden opgesteld met daarin de voorwaarden waaronder geweld mag worden gebruikt. Dit zal op basis van soortgelijke regelgeving van ons omringende landen gebeuren. De discussie over de wenselijkheid van de inzet van gewapende particuliere beveiligers op schepen heeft in veel van de ons omringende landen, zoals België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk geleid tot wetgeving op grond waarvan deze inzet inmiddels is toegestaan.

De bescherming van koopvaardijschepen is een beleidsprioriteit van het kabinet. Daarom levert Nederland een bijdrage aan de EU-operatie Atalanta ter bescherming van koopvaardijschepen die langs Somalië varen. Ook geeft de overheid advies aan reders hoe zij hun schepen zo goed mogelijk kunnen beschermen. Bovendien hebben reders sinds begin 2011 de mogelijkheid militaire bijstand aan te vragen in de vorm van een beschermingsteam van mariniers, de zogeheten Vessel Protection Detachments.

Meer… Rijksoverheid

Related news

List of related news articles