Nieuwe sluis in Terneuzen: infomoment en documenten ter inzage

Tegen 2021 wordt er in het Nederlandse Terneuzen een nieuwe sluis gebouwd. Nederland, Vlaanderen en het Havenbedrijf Gent slaan hiervoor al geruime tijd de handen ineen. Alvorens de werken van start zouden kunnen gaan, liggen de plannen ter inzage en is er op woensdag 17 juni in het Bezoekerscentrum Haven Gent een infomoment.

Deze nieuwe sluis zal worden gebouwd in Terneuzen. Dit betekent dat de Nederlandse wetgeving van toepassing is. Ook al staan zowel Nederland, de Zeeuwse regio, Vlaanderen als het Havenbedrijf Gent voor de financiering ervan in.

Ter inzage en infomoment
Het Ontwerptracébesluit, het milieueffectrapport en de passende beoordeling Nieuwe Sluis Terneuzen liggen nog tot en met 8 juli 2015 ter inzage. Het ontwerptracébesluit beschrijft de uitwerking van de voorkeursvariant voor de sluis, de ligging van de sluis en de voorgestelde maatregelen. Dit is vergelijkbaar met de Vlaamse procedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Het milieueffectrapport beschrijft de beoordeling van de verschillende varianten van de sluis, de gekozen voorkeursvariant en de gevolgen op de omgeving.

Tijdens een infomoment op woensdag 17 juni kunt u meer uitleg krijgen over de documenten en de procedure. Dit vindt plaats van 17 tot 19 uur in het Bezoekerscentrum Haven Gent aan de Rigakaai in Gent. U kunt er gewoon zelf een kijkje komen nemen. Om 17.30 uur is er ook een algemene presentatie. Hierbij kunt u uw reacties mondeling indienen. In Terneuzen vindt dit infomoment (ook inloopbijeenkomst genoemd) plaats op dinsdag 16 juni.

Alle documenten zijn digitaal in te zien op www.nieuwesluisterneuzen.eu Ze liggen ook ter inzage bij de Stad Gent (Milieudienst), gemeente Zelzate (gemeentehuis) en Evergem (gemeentehuis). Iedereen kan reageren op de documenten, bij voorkeur digitaal op www.platformparticipatie.nl. U kunt uw mening ook per brief of mondeling bezorgen. De ingediende reacties worden geanalyseerd en meegenomen in het Tracébesluit. De bevoegde Nederlandse minister stelt naar verwachting begin 2016 het definitieve Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen vast. Dit gebeurt in overleg met de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Waarom een nieuwe sluis?
Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. Een grote, nieuwe sluis binnen het huidige sluizencomplex biedt volop kansen. Voor de binnenvaart, omdat er een betere toegang en vlottere doorstroming ontstaat vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder richting Frankrijk. En ook grote zeeschepen vinden straks gemakkelijk hun weg naar de havens in het achterland. Voor de regionale economie, want de Nieuwe Sluis kan zorgen voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio en het behoud en uitbreiding van werkgelegenheid.

Meer…  www.nieuwesluisterneuzen.be