Nieuwjaarsbijeenkomst Fugro

Hoewel de definitieve uitkomst over 2008 uiteraard nog niet bekend is, geeft Fugro aan dat de eerder aangegeven verwachtingen zullen worden gehaald. Dit betekent dat de omzet rond EUR 2,1 miljard zal uitkomen, een groei van zo’n 16% ten opzichte van 2007. De winst zal ten minste EUR 275 miljoen bedragen, een toename van meer dan 27% ten opzichte van 2007. Daarmee voldoet Fugro aan de reeds in augustus aangegeven verwachting, ondanks de toen nog niet voorziene negatieve ontwikkelingen in de afgelopen maanden. Dit meldde ir. K.S. Wester, president-directeur, vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak voor medewerkers.

De omzet- en winsttoename hebben plaatsgevonden over de gehele breedte van het bedrijf, waarbij vooral de seismische activiteiten hun capaciteitsuitbreiding hebben vertaald in omzet en resultaat. Ook de andere activiteiten, met name die op zee plaatsvinden, tonen groei in omzet en resultaat.

In mei liep de olieprijs op tot zo’n USD 145 per vat en daalde tot rond USD 40 per vat tegen het jaareinde en veert nu weer wat op. Daarmee is de olieprijs nu op een niveau waarop de olie- en gasindustrie evalueert wat het rendement op nieuwe investeringen zal zijn. Dit mede gezien de sterk opgelopen exploratie- en productiekosten in de afgelopen jaren, onder andere doordat het steeds moeilijker wordt nieuwe locaties te vinden. Daarbij dient men onderscheid te maken tussen de korte en lange termijn. Voor de lange termijn is er structureel niet veel veranderd doordat de zogenaamde depletion (uitputting) van bestaande velden met zo’n 6 à 9% per jaar doorgaat en de vraag weer snel zal aantrekken zodra de wereldeconomie zich herstelt. Met name de voor Fugro belangrijke groep opdrachtgevers van nationale oliemaatschappijen en grote internationale bedrijven richt zich vooral op de langere termijn projecten, mede door politieke en strategische overwegingen.

Minder grote spelers die afhankelijk zijn van externe financiering en/of kortere termijn kasstromen zullen genoodzaakt zijn projecten uit te stellen totdat betere rendementen zichtbaar worden, hoewel dit hun toekomstige concurrentiepositie zou kunnen verslechteren. Uitstel van enkele projecten in de opstartfase vindt inmiddels plaats.

Een soortgelijk beeld als hiervoor geschetst voor de olie- en gasindustrie geldt wellicht in nog sterkere mate voor de mijnbouwsector.

Wat de infrastructuur betreft, hierin richt Fugro zich vooral op grotere projecten voor transport (wegen, bruggen, havens) en het onderhoud ervan, alsmede waterbeheer zoals kustbescherming en rivierenloop. Voorts is er een toenemende activiteit voor projecten in alternatieve energie zoals windparken en kerncentrales.

In diverse landen hebben overheden aangekondigd de lokale economie te willen stimuleren door geldinjecties voor de infrastructuur (met als onzekerheid het tijdsbestek tussen voornoemde intenties en het concreet realiseren van werk). Hiertegenover staat dat elders, zoals in Dubai, zich een teruggang in activiteiten aandient.

Voor de komende één à twee jaar bestaat er nog veel onzekerheid omtrent de duur en diepte van de wereldwijde teruggang en het effect daarvan op onze activiteiten.

Zodra echter een positieve wending zichtbaar wordt, zullen de sectoren waarop Fugro inspeelt snel goede kansen bieden, daarbij te denken aan energie, transport, grondstoffen en water.

Fugro staat er financieel goed voor met een gezonde balans en een sterke kasstroom en heeft een breed gespreid dienstenpakket opgebouwd zoals dienstverlening door de gehele levenscyclus van een olieveld en diensten voor nieuwe infrastructuur als ook voor het onderhoud van bestaande infrastructuur.

Fugro heeft een goed gevulde orderportefeuille aan het begin van het nieuwe jaar, waaraan ook recentelijk weer een aantal interessante opdrachten zijn toegevoegd, zoals:

* een nieuwe opdracht voor geochemisch grondonderzoek in het Jacuipe bassin in het Noordoosten van Brazilië met een contractwaarde van circa EUR 6 miljoen;

* twee opdrachten, voor het uitvoeren van uitgebreid oceanografisch en meteorologisch onderzoek in de Indische oceaan voor de kust van Tanzania en Mozambique, de onderzoeken gaan minstens een jaar duren;

* in de laatste weken zijn voor een totaal voor meer dan EUR 35 miljoen nieuwe seismische opdrachten ontvangen.

Desalniettemin zal Fugro zeer alert zijn op de ontwikkelingen in de komende maanden, met name wat betreft de investeringen van de olie- en gasindustrie, en zal daarop inspelen door onder andere:

– Terughoudendheid met investeringen, tenzij op korte termijn rendabel of strategisch zeer belangrijk.

– Kritische beoordeling van de operationele units op hun korte termijn performance.

– Waar nodig de flexibiliteit in capaciteit aanwenden, zoals charters van schepen.

– Strakke kostenbeheersing en de operationele efficiency verder optimaliseren.

– Hoge kwaliteit blijven leveren door opleiding en training van ons personeel met bijzondere aandacht voor veiligheids- en milieu-aspecten (HSE).

Met de onmisbare inzet van inmiddels zo’n 13.500 werknemers, die werken met “state of the art” kennis en materieel, is Fugro ervan overtuigd dat ook deze wat moeilijke tijden met succes doorstaan zullen worden.

Bron: Fugro N.V., 09-01-2009;