Ondergronds leidingstelsel tussen Eemshaven en Delfzijl aantrekkelijke vestigingsfactor voor nieuwe bedrijven

Donderdag 5 februari heeft de Stichting Utilitaire Faciliteiten Ontwikkeling Oosterhorn (UFO) aan gedeputeerde Slager de resultaten gepresenteerd van een studie om een (buis)leidingenstraat te kunnen realiseren tussen de Eemshaven en het industriegebied Oosterhorn in Delfzijl. Hierin staat weergegeven welk tracé de voorkeur heeft om ondergronds diverse verpompbare producten (voornamelijk grond- en hulpstoffen) nodig voor de diverse industrieën per ondergrondse buisleiding te vertransporteren.

Gasunie heeft in opdracht van Stichting UFO een studie uitgevoerd naar de gewenste tracékeuze voor deze leidingstraat en ROP Advies naar de vergunningen en ontheffingen die nodig zijn om dit te kunnen realiseren.

Leermenstracé
Met de buisleidingenstraat wordt over een strook van diverse kilometers (afhankelijk van de keuze van het tracé) een ruimte van ca. 50 meter gereserveerd voor het leggen van ca. 25 leidingen met diameters variërend van 10 tot 200 cm geschikt voor het transport verpompbare producten en kabels. Uit het rapport blijkt dat het zogenaamde Leermenstracé de voorkeur heeft vanwege o.a. maximale bundeling, externe veiligheid en het vermijden van kwetsbare natuurgebieden. Dit tracé heeft een lengte van 27 km, en omvat ca. 150 kruisingen van wegen, watergangen, kanalen, spoorwegen, waterkeringen en een 12-tal kruisingen met een tunnel of meerdere mantelbuizen. De andere onderzochte tracés zijn het Holwierde-tracé en het Eems-Dollardtracé.

Enthousiast
Diverse partijen waaronder, Groningen Seaports, NUON, RWE, Gasunie, Linde Gas, en Akzo Nobel, NOM, stuurgroep Eemsdelta en de Provincie Groningen hebben het rapport enthousiast ontvangen. Een dergelijke ondergrondse buisleidingstelsel zorgt voor een vermindering van bewegingen op auto-vaar- en spoorwegen, vermindert de milieudruk en is een aantrekkelijke vestigingsfactor voor mogelijke nieuwe bedrijven

Planning
Voorlopig worden de kosten voor de aanleg van de buisleidingenstraat inclusief de aansluitingen op de industrieterreinen Eemshaven – Oosterhorn geraamd op ca. 100 miljoen euro. De vergunningenprocedure is voorzien tot halverwege 2011. In het gunstigste geval zou dan in 2012 gestart kunnen worden met de aanleg.

Bron: Groningen Seaports, 06-02-2009;