Overslag Rotterdam 3% gedaald

Vergeleken met een zeer goed eerste halfjaar 2015 (toename overslag met 6,8%) is de overslag van goederen in Rotterdam in het eerste halfjaar 2016 met 3,0% afgenomen. De daling was het sterkst in het droog massagoed (-9,9%). Hoewel er iets minder nat massagoed werd overgeslagen (-1,1%), is het volume ruwe olie en olieproducten nog steeds op een historisch zeer hoog niveau. 2,3% minder containers (TEU) passeerden de haven. De offshore sector heeft een aantal omvangrijke projecten gerealiseerd, maar lijdt onder de teruggelopen investeringen in de olie- en gaswinning.

• Olie(producten) op hoog niveau gebleven, daling met name bij kolen, ertsen, containers
• Toename marktaandeel 0,3 procentpunt
• Verwachting overslag heel 2016 dicht in de buurt van 2015
• Omzet Havenbedrijf Rotterdam vrijwel gelijk
• Nettoresultaat € 96,6 miljoen; € 26,0 miljoen lager door eenmalige afkoop renteswap

Het marktaandeel van Rotterdam in de Hamburg – Le Havre range nam toe van 38,0% in het eerste kwartaal van 2015 tot 38,3% in het eerste kwartaal van 2016. Overall presteert het Rotterdamse havenbedrijfsleven daarmee in de huidige lastige macro-economische omstandigheden goed ten opzichte van dat in de concurrerende havens.

De omzet in de eerste helft van 2016 is € 336,9 miljoen, dat is € 2,0 miljoen lager dan in de eerste helft van 2015. Het zeehavengeld daalde met € 5,8 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door een daling van de overslag. De inkomsten uit contracten zijn gestegen met € 4,5 miljoen. Het netto resultaat in de eerste helft van 2016 is € 96,6 miljoen, in 2015 was dit € 122,5 miljoen. Dit verschil wordt vrijwel geheel veroorzaakt door een gedeeltelijke afkoop van de renteswap. Hierdoor zijn de financiële lasten in 2016 gestegen met € 29,3 miljoen ten opzichte van 2015 maar zullen de toekomstige rentelasten dalen. Naar verwachting zijn de investeringen voor heel 2016 ongeveer gelijk aan 2015.

“We zitten in een tijdperk van verandering. Er is een energietransitie gaande, de circulaire economie begint steeds meer gestalte te krijgen en de haven wordt steeds meer gedigitaliseerd.”

Het Rotterdamse haven- en industriecomplex heeft te maken met een grote dynamiek. Het Klimaatakkoord van Parijs, onduidelijkheid over de manier waarop de energietransitie (inter)nationaal vorm krijgt, de gevolgen van een Brexit en opkomend protectionisme, de aanhoudend lage olieprijs, digitalisering van de samenleving, vorming van nieuwe allianties van containerrederijen en dergelijke leiden tot onzekerheid, maar zeker ook tot kansen. De komende jaren zijn naar verwachting twee ontwikkelingen van bijzonder belang voor de haven: de energietransitie en de digitalisering. Op beide terreinen is de haven goed voorbereid om hierin slagen te maken. Juist de omvang van het Rotterdamse energie- en chemiecluster, de grootte van de logistieke stromen en het feit dat hier toonaangevende bedrijven zijn gevestigd, maken dat de uitgangspositie gunstig is. Of het nu gaat om de mogelijkheden voor het vergroten van efficiency, voor biobased productie, voor benutting van overtollige warmte, voor opvang en opslag van CO2 of voor het efficiënter organiseren van logistieke processen door slimme ict-toepassingen. Innovatie is bij veel van deze processen een sleutelbegrip. Het afgelopen halfjaar zijn op het vlak van energietransitie en digitalisering verschillende concrete stappen gezet.