Realisatie windparken op zee kan en moet goedkoper


De ontwikkeling en realisatie van windparken op zee kan en moet veel goedkoper. De overheid moet duidelijke randvoorwaarden scheppen en beter samenwerken met het bedrijfsleven om Nederland een thuishaven te maken voor een florerend offshore windsector. Dat stellen Nederlandse bedrijven uit de offshore windsector in een oproep die vandaag aan het Ministerie van EL&I wordt aangeboden.

De bedrijven stellen in de oproep dat het Nederlandse duurzame energiebeleid vanuit kostenperspectief vooral gericht is op de meest rendabele technieken op korte termijn, zoals inzet van biomassa en ontwikkeling van windparken op land. Toch zijn juist offshore windparken noodzakelijk om de transitie naar een duurzame energievoorziening te laten slagen. Bovendien levert een sterke offshore windsector veel hoogwaardige werkgelegenheid op en draagt het bij aan de energieonafhankelijkheid van Nederland.

Peter Terium, CEO van Essent, stelt: ‘Nederland gaat de boot missen wanneer de overheid zich niet nadrukkelijker inzet voor een substantiële toename van offshore wind in de komende tien jaar. Doet ze dat niet dan zullen kennis, kunde en economische spin-off zeker niet in Nederland neerslaan, maar verdwijnen naar het buitenland en dat is een gemiste kans’.

Gerrit van Werven, directeur van Energy Valley voegt toe: ‘Samen met de sector moet de overheid zorgen dat de kosten van ‘wind op zee’ omlaag gaan. Dit is mogelijk door de parken te concentreren in grote windgebieden, bijvoorbeeld boven Schiermonnikoog, havenfaciliteiten te realiseren, elektrische infrastructuur op zee aan te leggen en een goede aanvraagprocedure te maken’.

Jaap Warners, voorzitter van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) sluit af met: ‘Een groeiende thuismarkt is essentieel voor de offshore windsector omdat dit niet alleen investeringen uitlokt, maar ook het verduurzamen van de energievoorziening versnelt, zorgt voor energieonafhankelijkheid en bijdraagt aan behoud van waardevolle kennis en het creëren van werkgelegenheid’.

Nederland heeft in alle opzichten baat bij een sterke offshore windsector en het is de taak van de overheid om de juiste randvoorwaarden te scheppen, zo stellen de bedrijven in de oproep die wordt aangeboden in het kader van de internationale Winddag.

NWEA

De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) behartigt de belangen van windenergie. In NWEA werken de organisaties en bedrijven samen, die in Nederland actief zijn op het gebied van windenergie op land en op de Noordzee. NWEA wil overheid en bedrijfsleven bewegen meer werk te maken van windenergie.

Energy Valley

De stichting Energy Valley bestaat sinds 2003 en is een netwerkorganisatie die met publieke en private partners invulling geeft aan de regionale groeikansen van de energiesector. De stichting is intermediair om projecten te versnellen, kennisuitwisseling te bevorderen en de noordelijke energieregio te versterken.

Meer… Essent