Recreatie en toerisme klaar voor beheerplannen Natura 2000

Transparante en eerlijke processen waarin belangen goed tegen elkaar kunnen worden afgewogen op basis van de juiste informatie. Daar gaat het om in de intentieverklaring over Natura 2000 die de provincies, de betrokken ministeries en verschillende maatschappelijke organisaties op maandagavond 8 september,
ondertekenden. Natura 2000 is het strengste natuurbeschermingsregime binnen de Nederlandse en Europese wetgeving. De 162 regionale beheerplannen die de rijksoverheid en de provincies voor de Natura-gebieden schrijven, kunnen niet tot stand komen zonder actieve inbreng van belangenorganisaties voor recreatie en
toerisme. Zes verenigde recreatiepartijen zijn er klaar voor.
De beheerplannen Natura 2000 kunnen belangrijke consequenties hebben voor de toegankelijkheid van het gebied voor recreanten en voor de uitbreidingsmogelijkheden van ondernemers. Juist daarom is het belangrijk dat de overheden processen zorgvuldig vormgeven en goed overleggen met vertegenwoordigers van recreantenorganisaties en het recreatieve bedrijfsleven. Een zorgvuldige, volledige en onafhankelijke inventarisatie en analyse van het bestaande gebruik in de gebieden en een uniform beoordelingskader horen
daar ook bij. In de Intentieverklaring Natura 2000 is aangegeven hoe de partijen met elkaar willen omgaan in de beheerplanprocessen. Zo zullen de overheden zich inspannen om maximaal maatschappelijk draagvlak voor de beheerplannen te krijgen, waarbij nadrukkelijk aandacht zal zijn voor het mogelijk blijven van bijvoorbeeld fietsen, wandelen, vissen en varen in de natuurgebieden.

Vergaderdruk
Zes samenwerkende partijen op het gebied van recreatie en toerisme hebben in het afgelopen jaar maar liefst 140 mensen bereid gevonden én opgeleid om constructief mee te draaien in de beheerplanprocessen en om het belang van recreatie en toerisme in de natuur te behartigen. Ondernemers en recreanten werken hierbij samen. De Regiegroep Recreatie & Toerisme in Natura 2000 is een samenwerkingsverband van RECRON, HISWA Vereniging, Koninklijk Horeca Nederland, ANWB, Nederlands Platform voor Waterrecreatie
en Koninklijke Sportvisserij Nederland. De recreatiepartijen onderschrijven de intenties uit de ondertekende verklaring van harte. ‘Sterker nog, we hebben aan de wieg gestaan van de verklaring,’vertelt Joep Thönissen, voorzitter van het samenwerkingsverband. ‘Ons uitgangspunt is dat er in de processen een volwaardige belangenafweging plaatsvindt tussen ecologie en economische en sociaal-culturele belangen. Daarvoor is het bijvoorbeeld nodig om belangenbehartigers in een vroeg stadium te laten meepraten en er gezamenlijk voor te zorgen dat de juiste kennis en informatie wordt gebruikt. De intentieverklaring is een begin, maar nog belangrijker is dat de goede bedoelingen nu worden omgezet in daden. Dat lukt nog niet overal even goed, hebben we gemerkt. De verschillen in aanpak zijn groot.
Landelijke afspraken en eerdere leerlessen moeten nu doorsijpelen naar de regionale processen. De actieve input en alertheid van belangenorganisaties is daarbij hard nodig,’ aldus Thönissen. Daarbij heeft hij wel zorgen over de vergaderdruk. ‘Je vraagt nogal wat van mensen die meedoen aan zo’n interactief proces. Het vervelende is echter dat je er toch echt bij moet zijn om de resultaten mede te beïnvloeden. Ik heb er vertrouwen in dat recreatie goed mogelijk blijft in de Natura-gebieden. De eerste ervaringen leren echter dat het niet vanzelf gaat. Het lukt alleen als we er ons ook voor inspannen.’

Bron: Navingo, 10-09-2008;