Rotterdam tegen extra bureaucratie

Havenbedrijf Rotterdam en ondernemersorganisatie Deltalinqs vrezen dat het voorstel van de Europese Commissie om in elke lidstaat een onafhankelijke ‘supervisor’ voor havens in te stellen zal leiden tot veel onnodige procedures en vertragingen. Deze ‘supervisor’ zou de havens moeten gaan toetsen op onder andere het vaststellen van de haventarieven en markttoegang. Het voorstel maakt deel uit van de nieuwe ‘port package’, die de Europese Commissie donderdag heeft gepubliceerd. Doel daarvan is de concurrentie in en tussen havens te bevorderen. Dit moet leiden tot onder andere. méér marktwerking, transparantie, liberalisering en duidelijkheid over de financiering van havens en dienstverlening in havens.

Het voorstel van de Europese Commissie kent een aantal goede elementen. Het betreft oa. de rol van het Havenbedrijf als bewaker van de kwaliteit en de beschikbaarheid van de dienstverlening in de haven; het bevorderen van adequate marktwerking in het algemeen en het transparant krijgen van de rol van de overheid bij de financiering van zowel de infrastructuur als de dienstverlening in de haven. De instelling van een nieuwe ‘supervisor’ met een toezichthoudende taak ondermijnt volgens president-directeur Hans Smits juist de intenties van de EC en werkt bureaucratie in de hand. “In Nederland is een dergelijk nieuw toezicht volstrekt overbodig. Juist na de verzelfstandiging in 2004 heeft het Havenbedrijf met Deltalinqs een convenant gesloten, na toetsing door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Daarin zijn zeer efficiënte en slagvaardige procedures afgesproken om de haventarieven vast te stellen. Bovendien kan iedereen die een klacht heeft, zich melden bij de NMa.” De voorzitter van Deltalinqs Steven Lak, beaamt dit: “Wij hebben als klanten van de haven een goed functionerende overlegstructuur met het Havenbedrijf over de jaarlijkse vaststelling van de haventarieven. In geval van het niet kunnen bereiken van overeenstemming over deze tarieven is voorzien in een onafhankelijke arbitrageregeling.” Zowel Havenbedrijf Rotterdam als Deltalinqs stellen dat met deze instrumenten meer dan voldoende is voorzien in het waarborgen van de uitvoering van de nieuwe Europese havenwetgeving. Het instellen van extra toezichtmaatregelen zal alleen maar leiden tot meer administratieve lasten en bureaucratie.

Het Havenbedrijf Rotterdam voert thans overleg met de Commissie en gaat ervan uit dat het voorstel van de Commissie op dit punt zal worden bijgesteld en dat ook het ‘Rotterdams model’ in de nieuwe ‘port package’ zal worden opgenomen. Deltalinqs ondersteunt deze aanpak.