Zoekresultaten voor: ILT

1563 resultaten

Een lijst met zoekresultaten

 • 4 March 2015
  binnenland, binnenvaart, duurzaamheid, zeescheepvaart

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Technische Universiteit Delft (TU Delft) hebben op 4 maart een toezichtconvenant ondertekend. De TU Delft is de eerste universiteit die met de ILT een toezichtconvenant sluit. In het convenant is afgesproken dat laboratoriumwerkzaamheden van de TU Delft waar de ILT op toeziet, in toenemende mate bij de universiteit wordt […]

 • 16 June 2016
  binnenland, binnenvaart, duurzaamheid, zeescheepvaart

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 15 juni haar Meerjarenplan 2016-2020 gepubliceerd. Dit plan beschrijft in grote lijnen de activiteiten die de ILT de komende jaren wil uitvoeren. Met haar werk aan een duurzame en veilige leefomgeving en veilig transport dient de ILT het publiek belang. Met vergunningverlening, toezicht, opsporing en signalering, gebaseerd […]

 • 21 September 2015
  binnenland, binnenvaart, duurzaamheid, havens, zeescheepvaart

  Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam een kapitein van een bulkschip een proces verbaal aangezegd voor het lozen van ladingresidu. De aanhouding is het resultaat van een nieuwe samenwerking tussen de ILT en de Belgische FOD (Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer) op het gebied van afgifte van ladingresidu. Kapiteins […]

 • 19 April 2013
  binnenland, zeescheepvaart

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) roept Nederlandse rederijen op om hun contactgegevens van de zogenoemde Company Security Officers (CSO’s) bij de ILT actueel te houden. Deze contactgegevens zijn van belang bij de alertering van de Nederlandse schepen bij een veiligheidsdreiging, een zogeheten securitydreiging of andere veiligheidsmaatregelen. Als besloten wordt tot een verhoging van het […]

 • 16 June 2016
  binnenland, zeescheepvaart

  In de periode 2013-2015 inspecteerde de ILT 144 kleinere schepen (<500 ton) op de naleving van de Maritime Labour Convention (MLC). De resultaten van deze inspecties laten zien dat drie onderwerpen qua overtreding relatief hoog scoren: het ontbreken van een arbeidscontract, een risico-inventarisatie en de registratie van arbeidstijden. De ILT roept eigenaren van deze schepen […]

 • 24 April 2015
  binnenland, duurzaamheid, havens

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in het vaarseizoen van 2015 jachthavens controleren op legionellapreventie. De inspecties hebben tot doel de naleving te verbeteren en daarmee legionella te voorkomen. De jachthavens moeten bij de controles kunnen laten zien dat zij beschikken over een juiste risicoanalyse en een beheersplan legionella. Daarnaast kijkt de ILT of […]

 • 11 February 2016
  binnenland, visserij, zeescheepvaart

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 8 februari in IJmuiden een vissersschip aangehouden omdat de schipper voer met ongeldige certificaten. Het schip mag pas vertrekken als de certificaten geldig zijn. Schippers moeten periodiek hun certificaten vernieuwen of verlengen. Met een geldig certificaat laat een eigenaar zien dat hij aan alle wet- en regelgeving […]

 • 22 August 2016
  binnenland, de sector

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laat in het Jaarverslag 2015 zien hoe zij als toezichthouder heeft geopereerd. Het Jaarverslag 2015 sluit aan bij het Meerjarenplan 2015-2020 en beschrijft de ontwikkelingen per domein. Op het terrein van de leefomgeving zet de ILT zich in voor een veilige en gezonde woon- en werkomgeving en het beperken van […]

 • 3 July 2015
  binnenland, binnenvaart, zeescheepvaart

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) signaleert dat schippers niet altijd binnen de scope van hun certificaten varen. De ILT heeft de afgelopen periode op drie schepen maatregelen genomen voor het varen zonder juiste certificaten. Twee schepen beschikten over papieren voor de binnenvaart terwijl zij op open zee voeren. De schippers konden geen certificaat van […]

 • 19 March 2015
  binnenland, binnenvaart, havens, zeescheepvaart

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 19 maart het Meerjarenplan 2015-2019 gepubliceerd. In dit plan geeft de ILT aan waar het komende jaar haar focus ligt. In 2015 zet de ILT in op de verdere ontwikkeling van meerdere toezichtvormen. Het systeemtoezicht wordt uitgebreid en waar nodig vinden er meer objectinspecties plaats. Het systeemtoezicht […]

 • 6 November 2014
  binnenland, duurzaamheid, havens, zeescheepvaart

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in oktober samen met de Douane in de Rotterdamse haven 240 ton illegaal huishoudelijk afval onderschept. De in totaal 10 zeecontainers waren afkomstig uit Engeland en via Rotterdam bestemd voor India. Op verzoek van de ILT hebben de verantwoordelijke bedrijven en de Engelse autoriteiten de 10 containers teruggehaald. […]

 • 15 September 2016
  binnenland, duurzaamheid, toeleveranciers

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verscherpt de controles op de kwaliteit van bunkerolie en op bedrijven die deze olie produceren. Ze let daarbij op juiste registratie van bunkerolie en blendproducten (mengsels). De ILT gaat ook na of er ongewenste of zelfs verboden stoffen in de olie zijn gemengd. Als dat het geval is, kan […]

 • 11 July 2016
  binnenland, binnenvaart, havens

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond controleren in juli en augustus in de Rotterdamse haven binnenvaartcontainerschepen op bemanningssterkte en op werktijden van de bemanning. Bij de controles bekijkt de ILT onder andere de bemanningssterkte en administratie van de arbeid- en rusttijden om te zien of de regels hiervoor worden nageleefd. Onderbemand […]

 • 22 May 2015
  binnenland, duurzaamheid, havens

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in mei samen met de Douane in de Rotterdamse haven 2 miljoen kilo illegaal huishoudelijk afval onderschept. De in totaal 71 zeecontainers waren afkomstig uit Ierland en via Rotterdam bestemd voor Gujarat in India en Zhejiang in China. Op verzoek van de ILT halen de verantwoordelijke bedrijven en […]

 • 5 March 2014
  binnenland, havens

  Extra inspecties en onderzoek geven nog geen afdoende beeld van de omvang van het overtreden van de cabotageregels in Nederland. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil daarom doorgaan met de extra inzet van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op naleving van de regels. Cabotage is vervoer van goederen over de weg binnen […]

 • 15 May 2020
  binnenland, de sector, havens, zeescheepvaart

  De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) heeft kennisgenomen van het rapport “Sjorren van containers op zeeschepen” van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In dat rapport wordt melding gemaakt van de overtredingen die tijdens een thema-inspectie van ILT in 2019 aan het licht kwamen en betrekking hebben op het sjorren van containers op zeeschepen. […]

 • 14 January 2014
  binnenland, binnenvaart

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in de zomer van 2013 thema-inspecties op basis van de Binnenvaartwet gedaan bij passagiersschepen in de binnenvaart en open rondvaartboten van ideële en educatieve instellingen. Hotelschepen en passagiersschepen voor dagtochten Uit de controles blijkt dat de naleving van de regelgeving door hotelschepen in orde is. De ILT heeft […]

 • 18 April 2012
  binnenland, binnenvaart

  Op zaterdag 14 april 2012 heeft Rijkswaterstaat op verzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het vaarbewijs van een 63-jarige Tsjechische schipper ingevorderd omdat het vaargedrag van de schipper de openbare veiligheid op het water in gevaar bracht. Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) maakte tegen de betrokken schipper proces-verbaal op voor het niet uitluisteren […]

 • 26 July 2016
  binnenland, binnenvaart, duurzaamheid

  Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Helvert (CDA) over het bericht ‘Controle werktijden en bemanningssterkte op binnenvaartcontainerschepen’. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond controleren in juli en augustus in de Rotterdamse haven binnenvaartcontainerschepen op bemanningssterkte en op werktijden van de bemanning. Bij de controles bekijkt de […]

 • 3 December 2013
  binnenland, binnenvaart

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op vrijdag 29 november jl. Selles & van Dijk Experts en Register Holland gemandateerd voor het afgeven van certificaten voor de binnenvaart. Hiermee zijn, namens de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM), alle certificerende werkzaamheden van de ILT definitief overgedragen aan marktpartijen. Door het gehele certificerende proces over […]

 • 20 April 2012
  binnenland, binnenvaart, zeescheepvaart

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in de zeilende chartervaart bij ernstige overtredingen zoals het niet hebben van een certificaat van onderzoek (CvO) of de afwezigheid van een stabiliteitsboek de schepen stilleggen. Uit een thema-actie naar de naleving van de wet- en regelgeving voor schepen van de zeilende chartervaart in 2010 is gebleken dat […]

 • 11 December 2013
  binnenland, binnenvaart

  De naleving van de regelgeving aan boord van veerponten is over het algemeen op orde. Dat blijkt uit thema-inspecties op veerponten door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2012 en 2013. Doel van deze thema-inspecties was om een beeld te krijgen van de naleving van geldende regelgeving aan boord van deze veerponten met betrekking […]