Start grootschalig onderzoek naar werking slib in Eems-estuarium

Om beter te begrijpen hoe het slib zich in het dynamische overgangsgebied tussen rivier en zee (zoet en zout) gedraagt, start dinsdag 28 augustus 2018 een grootschalig veldonderzoek in het Eems-estuarium op het grensgebied tussen Nederland en Duitsland. Tekst gaat verder onder Tweet.

Deze kennis is nodig om de effecten van maatregelen om de troebelheid te verminderen goed te kunnen voorspellen. Het onderzoek wordt in samenwerking met Duitse overheden en internationale onderzoekinstellingen uitgevoerd. In de Eems-Dollard bevinden zich grote hoeveelheden slib die te troebel water veroorzaken. Dit belemmert de groei van algen die aan de basis van de voedselketen staan. Ook het bodemleven en vissen worden hierdoor in hun ontwikkeling beperkt.

Metingen naar slib in Eemsgebied
In het gebied waar de Eems uitmondt in de Dollard (het Eems-estuarium) worden op de bodem 10 meetframes geplaatst die 3 weken op verschillende dieptes troebelheid, zout en stroomsnelheid meten. Gedurende een hele getijcyclus van 13 uur wordt ook continu vanaf 8 schepen gemeten. Omdat turbulentie van het water van groot belang is voor de uitwisseling en verspreiding van het slib, worden vanaf 2 schepen zeer specialistische metingen van de turbulentie uitgevoerd.

Daarnaast wordt met een speciale camera ter plekke de grootte en de valsnelheid van slibvlokken gemeten en worden er monsters van water en bodem genomen voor metingen van de slibconcentratie. Op basis van de verzamelde meetresultaten worden de rekenmodellen verbeterd, zodat de effecten van maatregelen om de troebelheid te verminderen beter kunnen worden voorspeld.

Twee meetrondes in Eems
De eerste meetronde wordt uitgevoerd bij verwachte lage afvoer van de Eems in de periode van 9 augustus tot 7 september 2018. De eerste 13-uursmeting vanaf de schepen vindt plaats op 28 augustus 2018. De tweede meetronde vindt plaats tijdens de verwachte hoge afvoer van de Eems in januari of februari 2019. Naar verwachting zijn de eerste resultaten in de zomer van 2019 bekend.

Programma Eems-Dollard 2050
Het onderzoek maakt onderdeel uit van het Programma Eems-Dollard 2050, een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Groningen. Hierin werken waterschappen, gemeenten, natuurorganisaties en bedrijfsleven samen aan de verbetering van de ecologie, natuur en waterveiligheid in samenhang met een duurzame economie en leefbaarheid van het Eems-Dollardgebied.

Photo:

Related news

List of related news articles