Start onderzoek voor betere doorvaarbaarheid Westgat

  • binnenland

Gemeente de Marne, Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog (EHL), provincie Groningen en Rijkswaterstaat onderzoeken hoe de doorvaarbaarheid van het Westgat nabij de haven van Lauwersoog verbeterd kan worden. Het onderzoek richt zich op de verwachte ontwikkelingen van de geulen, oorzaken van de verzanding, effecten van ingrijpen en maatschappelijke kosten en baten. De visserijsector vraagt daar al enige tijd om.

Provinciale Staten willen ook dat er iets gebeurt. De provincie wil 3,1 miljoen euro investeren in de kadeverlenging van de haven in Lauwersoog. De garnalenvissers die gebruikmaken van de haven in Lauwersoog, krijgen straks meer aanlegplekken en faciliteiten om te laden en lossen en hun schip schoon te maken. Niet alleen wordt de kade verlengd; de jachthaven voor plezierboten wordt ook gemoderniseerd en er komt een drijvend platform voor de recreatievisserij.

Onderzoek naar effecten van ingrijpen
Ingrijpen in het Westgat, een zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog, mag niet zomaar op grond van de wetgeving rond de Waddenzee en bijbehorende beheerplannen. Het is beschermd natuurgebied. Door de grote dynamiek in dit zeegat is het moeilijk voorspelbaar welk effect ingrijpen heeft op de natuur en de vaargeulen en of ingrijpen economisch rendabel is. Met de onderzoeken wordt bepaald of ingrijpen verantwoord is en tot een mogelijke oplossing kan leiden.

Onderzoeken
Gemeente de Marne start in samenwerking met provincie Groningen en EHL een maatschappelijke kosten-baten analyse waarin duidelijk wordt wat het economisch belang van de bereikbaarheid van de haven van Lauwersoog is voor de visserij, de afgeleide bedrijven en het achterland.

Daarnaast start Rijkswaterstaat een onderzoek naar de geulen in en rond het Westgat. De resultaten van dit onderzoek vormen input voor de maatschappelijke kosten-en baten analyse. Doel van het onderzoek is meer inzicht in de verwachte ontwikkelingen rond het Westgat en welke gevolgen baggeren kan hebben. Onderzoek is nodig om te bepalen of ingrijpen in de geulen verantwoord is zowel op het gebied van natuur als maatschappelijke kosten.

Vaarwegbeheerder
Als vaarwegbeheerder monitort Rijkswaterstaat continu de vaargeul en past de boeien steeds zo aan, dat de scheepvaart langs het diepst gelegen gedeelte vaart. Ook informeert zij de scheepvaart over de actuele dieptes. Alle partijen hechten eraan dat de kostenbaten-analyse snel klaar is en er duidelijkheid komt of eventueel uitbaggeren van het Westgat een duurzame oplossing is.

Meer… Rijkswaterstaat 

Related news

List of related news articles