Startsein voor schoner water Eems-Dollard

Het water van de Eems-Dollard in Oost-Groningen is vertroebeld door grote hoeveelheden slib. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maken hier samen 10 miljoen euro vrij. Het water moet helderder en zuurstofrijker worden, wat goed is voor vogels, vissen en andere waterdieren. Op woensdag 15 mei gaf minister Cora van Nieuwenhuizen het startsein voor een proef om het overtollige slib aan de waterkant op te vangen.

Van Nieuwenhuizen: “De Eems-Dollard is een prachtig gebied met een levendige natuur, een unieke plek waar zoet- en zoutwater samenkomen. Het is één van de grote wateren die we de komende jaren aanpakken om de waterkwaliteit op peil te brengen. Met de start van de proef in de Eems-Dollard zetten we nu een belangrijke stap om de waterkwaliteit en de ecologie hier te verbeteren.”

Rijkswaterstaat gaat de proef uitvoeren in het Natura2000 gebied

Tijdens de proef, die wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, wordt onderzocht of het vastleggen van slib aan de randen van de waterkant, zogenoemde buitendijkse slibsedimentatie, leidt tot minder slib in het water. De kwelders die zo ontstaan vormen geleidelijke overgangen tussen zoet en zout water en tussen land en water waardoor meer geschikte broed- en rustplaatsen beschikbaar komen voor vogels. De Eems-Dollard is een Natura2000 gebied. De proef met slibsedimentatie moet voldoen aan de voorwaarden die gelden voor dit soort natuurgebieden.

Natuur en waterkwaliteit van grote wateren staat onder druk

In de grote wateren van Nederland staat de natuur en waterkwaliteit onder druk en gaat op onderdelen zelfs achteruit, onder meer in de Eems-Dollard. Van Nieuwenhuizen en Schouten startten vorig jaar de Programmatische Aanpak Grote Wateren om de grote wateren toekomstbestendig te maken.

Programma Eems-Dollard 2050

De aanpak van de hoeveelheid slib in de Eems Dollard is één van de projecten uit die aanpak en ook onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050. Het kabinet trekt voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren 248 miljoen euro uit tot en met 2032. Dit is een aanvulling op de 95 miljoen euro die eerder voor het verbeteren van natuur en waterkwaliteit in de grote wateren werd uitgetrokken.