Tegen de stroom in Binnenvaart en vaarwegen vanaf 1800

TegenDeStroomIn

Op 31 oktober verschijnt bij Uitgeverij Matrijs een nieuwe uitgave, Tegen de stroom in. Binnenvaart en vaarwegen vanaf 1800. Gedurende de laatste twee eeuwen heeft de Nederlandse binnenvaart zich ontwikkeld van een traditionele vervoerswijze met zeilschepen en trekschuiten tot een moderne bedrijfstak met containerschepen en duwstellen. Zowel in het internationale als het binnenlandse vervoer neemt de binnenvaart een prominente plaats in.

Tegen de stroom in is een rijk geïllustreerd standaardwerk, dat als eerste de volledige geschiedenis van de binnenvaart en de vaarwegen in Nederland weergeeft. Het begint met een beschrijving van de kleinschalige Nederlandse binnenvaart aan het begin van de negentiende eeuw, die geheel op windkracht en paardenkracht was gebaseerd. Vervolgens laat dit boek zien hoe het vervoersysteem zich via de stoomvaart, de sleepvaart, het motorschip en de duwvaart ontwikkelde tot de huidige, grootschalige, internationaal georiënteerde bedrijfstak. Het beschrijft de ontwikkeling van het binnenvaartgoederenvervoer en de vloot en gaat uitvoerig in op de concurrentiestrijd tussen de binnenvaart, de spoorwegen en het wegtransport. Ook de ontwikkeling van de organisatie van het binnenvaartvervoer komt aan bod, net als de strijd tussen verladers, reders en schippers, de opkomst van de schippersbonden, het ontstaan en verdwijnen van de schippersbeurzen en de veranderende sociale positie van de schippers.

Een belangrijk aandachtspunt in dit boek is de ontwikkeling van het vaarwegennet en de rol die de overheid en belangengroepen als de grote zeehavens, grote steden, Kamers van Koophandel, reders, schippers, milieubeweging en de recreatievaart daarbij speelden. Kortom, een compleet overzichtswerk voor iedereen die zich betrokken voelt bij de binnenvaart.

Ruud Filarski was binnen Rijkswaterstaat jarenlang verantwoordelijk voor het onderzoekswerk dat ten behoeve van de binnenvaart en het goederenvervoer werd verricht. Later heeft hij zich omgeschoold tot een prominent vervoershistoricus, die inmiddels een aantal bekende standaardwerken op zijn naam heeft. Op 31 oktober zal in het Scheepvaartmuseum Amsterdam het eerste exemplaar van het boek door Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL), Peter Struik, worden aangeboden aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de heer Siebe Riedstra.

Meer… Uitgeverij Matrijs 

Related news

List of related news articles