Uitgifte JR Shipping Obligaties getuigt van geloof in structureel herstel scheepvaartindustrie

– Rederijgroep JR Shipping, gevestigd in Harlingen, kondigt de uitgifte van obligaties aan. Het besluit hiertoe is mede ingegeven door het opmerkelijk gunstige herstel van de markt voor containerschepen, waarop de Nederlandse rederij een vooraanstaande positie inneemt. De JR Shipping Obligaties hebben een nominale waarde van € 5.000,- . Ze worden in eerste aanleg aangeboden onder de eigen groep van ‘vennootrelaties’, meer dan 3.500 particuliere en zakelijke beleggers die via scheepsfondsen deelnemen in de vloot van JR Shipping. De rederijgroep hoopt met de uitgifte van obligaties op een kapitaalinjectie van circa € 2,4 miljoen, bedoeld om actief en toekomstgericht te ondernemen, nu de scheepvaartsector zich in versneld tempo herstelt.

Het positieve nieuws komt na een turbulente periode die voor de rederij volledig in het teken heeft gestaan van crisisbeheer. Eind 2008 kelderden de tarieven voor de containervaart naar een ongekend dieptepunt als gevolg van de kredietcrisis. In 2009 verslechterde de situatie zelfs. Rederijgroep JR Shipping die op dat moment 24 moderne containerschepen in de vaart had, slaagde er weliswaar in deze schepen in de vaart te houden, maar moest genoegen nemen met dagtarieven die ver onder de kostprijs lagen. De meeste schepen kregen in korte tijd te kampen met liquiditeitsproblemen. Om deze het hoofd te bieden, is de rederij in een vroeg stadium begonnen met de ontwikkeling en realisatie van ‘reddingsplannen’.

Onder investeerders in de vloot van de rederij is in 2009 extra kapitaal ingezameld voor een noodfonds. Ook de rederij zelf heeft hier fors in geïnvesteerd. De realisatie van het noodfonds gaf de banken die via scheepshypotheken bij de financiering van de vloot betrokken zijn, voldoende grond om coulant om te gaan met rente- en aflossingsverplichtingen. In 2010 zijn per schip vervolgmaatregelen getroffen om faillissementen te voorkomen. Opnieuw wisten de rederijgroep en haar vennootrelaties voldoende overbruggingskapitaal bijeen te brengen om verdere liquiditeitstekorten op te vangen. De argumentatie van de rederij is hierbij steeds geweest dat haar schepen bij marktherstel voldoende winst uit exploitatie kunnen genereren om in scheepsfondsen geïnvesteerd vermogen zoveel mogelijk veilig te stellen.

Structureel herstel
In haar onlangs verschenen jaarverslag over 2010 kon de rederij met gematigd optimisme vaststellen dat deze veronderstelling leek te worden bewaarheid. Halverwege 2009 kwam de vrije val waarin de markt was beland tot stilstand. Eind 2009/begin 2010 deden zich tekenen van aarzelend herstel voor. Als eerste krabbelde het segment voor grotere containerfeederschepen op (Baltic Max feederschepen), een segment waarin JR Shipping kort voor de crisis nog heeft geïnvesteerd. Gingen analisten voor begin 2010 nog uit van een groei van 5 tot 6%, later konden deze percentages worden bijgesteld tot ruim 10%. Eind 2010 kon worden vastgesteld dat het marktherstel structureel was. Voor de meeste schepen kwam het magische break even punt in zicht. Op dit moment zet het herstel versneld door, met de grotere scheepsklassen nog steeds als trendsetters.

JR Shipping gaat in haar jaarverslag over 2010 nog uit van volledig marktherstel in 2013. Alles wijst er nu op dat dit punt iets eerder bereikt kan worden. Voor de periode daarna sluit de rederij zelfs niet uit dat de chartertarieven voor containerfeerder schepen, de markt waarop de rederij zich toelegt, weer een topniveau gaan bereiken. Analisten houden namelijk rekening met onvoldoende scheepscapaciteit om het groeiende containeraanbod bij te houden, nu de crisis een halt heeft toegeroepen aan plannen ter uitbreiding van de bestaande vloot. Ondanks deze positieve geluiden blijft de rederij overigens uiterst alert. De rederij opereert uiterst behoedzaam waar het gaat om nieuwe investeringen in containerschepen en kijkt uit oogpunt van risicospreiding naar andere scheepvaartmarkten.
Kort voor de crisis heeft JR Shipping bijvoorbeeld twee schepen besteld en gefinancierd voor de multipurpose markt die van alle scheepvaartmarkten het minst te lijden heeft gehad onder de crisis.

Op elk moment, op eigen kracht
Voor de korte termijn sluit de directie van JR Shipping niet uit dat een aantal schepen nog tijdelijk financieel ondersteund moet worden. De rederij wil hier op elk moment op eigen kracht toe in staat zijn, zonder een beroep te moeten doen op vennootrelaties en zonder hulp van de banken. Daarnaast wil de rederij weer voorzichtig investeren in de toekomst, als zich kansen aandienen die bijdragen aan de continuïteit van de organisatie. Met de uitgifte van obligaties wil de rederijgroep haar financiële veerkracht herstellen, zodat actief kan worden geanticipeerd op de positieve marktontwikkelingen. De rederij geeft 499 JR Shipping Obligaties uit, elk met een nominale waarde van € 5.000,-. De obligaties gaan een vaste rente van 8% op jaarbasis opleveren. Zowel de rente als de aflossing tegen de nominale waarde wordt gegarandeerd door AS Shipping Group BV, de holdingmaatschappij van de rederij en haar werkmaatschappijen, onder directie van J.R. Arends en S.D. Schakelaar, die hun standvastigheid tijdens de crisis ruimschoots hebben bewezen. De emissie richt zich op eigen vennootrelaties, maar ook andere belangstellenden kunnen bij de rederij een prospectus opvragen. Dat kan telefonisch (0517 – 431 225) of via inve[email protected]. De inschrijftermijn sluit op 20 juli 2011.

Elke beslissing om te beleggen in obligaties dient gebaseerd te zijn op bestudering van het prospectus. JR Shipping Obligaties BV maakt voor deze emissie gebruik van de vrijstelling onder art. 53 lid 2 vrijstellingsregeling Wft en staat niet onder toezicht van de AFM. Noch deze vooraankondiging noch het prospectus zijn ter goedkeuring aan de AFM voorgelegd. Deze emissie is vrijgesteld en uitgezonderd van een aantal ver- en geboden onder de Wft en de Prospectusverordening van de Europese Unie. Niettemin laat JR Shipping Obligaties BV zich bij het opstellen van het prospectus leiden door de richtlijnen voor volledige en transparante informatievoorziening.

Bron: JR Shipping, 27-06-2011;