Uitstel invoering van de verwijderingsbijdrage voor scheepsafvalstoffen binnenvaart

Besloten is dat de invoering van deel A van het Scheepsafvalstoffenbesluit wordt opgeschort tot 1 januari 2011. Dit in tegenstelling tot eerdere afspraken om deel A op 1 juli in werking te laten treden. De reden voor het uitstel is dat Duitsland en België nog niet klaar zijn voor de invoering. Deel A zal nu voor alle deelnemende landen tegelijk op 1 januari 2011 in werking treden.
Deel A van het Scheepsafvalstoffenbesluit (SB) zou op 1 juli 2010, in werking treden. Recent is echter gebleken dat Duitsland en België nog niet klaar zijn. Daarom wordt de inwerkingtreding van deel A uitgesteld.

Wat betekent dit voor schippers?
Deel A van het SB betreft de verzameling, afgifte en inname van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval. Voor dit deel is een betalingsregeling ontworpen waarbij de schipper met de ecocard (onderdeel van het elektronische betaalsysteem) een verwijderingsbijdrage betaalt van 7,50 € per 1000 liter gebunkerde gasolie. Daarmee wordt de inzameling en verwerking van olie- en vethoudend scheepsafval gefinancierd. Het uitstel van de toepassing van deel A betekent dat schippers deze bijdrage tot 1 januari 2011 niet hoeven te betalen. De reeds verstrekte ecocards kunnen vanaf die datum worden gebruikt.
Om de afvalinzameling veilig te stellen wordt bezien hoe de huidige financiële bijdrage tot 1 januari 2011 kan blijven bestaan. Er wordt momenteel in overleg met de havenbedrijven bekeken of de opcenten op de havengelden kunnen worden voortgezet. Ook wordt met de Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) en de sector gesproken over voortzetting van de directe verwijderingsbijdrage voor bilgewater.
Op zeer korte termijn zal hierover een besluit worden genomen. Dit zal vervolgens breed bekend worden gemaakt.

Wijzigingen deel B wel van kracht
Op 1 juli 2010 worden wel enkele wijzigingen in deel B van het SB van kracht. Het betreft wijzigingen in

– de model losverklaring; Het belangrijkst is de toevoeging van de Euralcode om te voorkomen dat de schippers ook nog een aparte melding moeten doen conform het ‘Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen’;
– de stoffenlijst. Er zijn o.a. stoffen in opgenomen die nog niet op de lijst te vinden waren maar wel al vaak op transport gegaan zijn.

Beide documenten zijn te vinden op www.sabni.nl en op www.rijkswaterstaat.nl/sav-handboek

Meer informatie
Met vragen betreffende deel A kunt u terecht bij de Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB), tel 010-412 95 44.
Alleen voor vragen over deel B kunt u terecht bij het meld- en informatiepunt (M&I) van Havenbedrijf Rotterdam, tel 010-252 10 00.

Scheepsafvalstoffenbesluit
Het Scheepsafvalstoffenbesluit (SB) is de Nederlandse implementatie van het Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV), en is ook wel bekend onder de internationale afkorting CDNI. Doel van het SB is de bescherming van het milieu en verhoging van de veiligheid van de binnenvaart en de opvarenden. Daarbij is het uitgangspunt dat de vervuiler de kosten draagt die verbonden zijn aan het inzamelen, bewerken of verwerken van afval.

Bron: Rijkswaterstaat, 18-06-2010;